T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ – TÜKETİCİDEN HAKSIZ OLARAK ALINAN KOMİSYONUN TAHSİLİ – KESİNTİNİN TÜKETİCİ LEHİNE VE TÜKETİCİ TERCİHİNDE GERÇEKLEŞTİĞİNİN TESPİTİ

Güncel İçtihatlar , ,

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2016/170 2017/4638 17.4.2017

  • TÜKETİCİDEN HAKSIZ OLARAK ALINAN KOMİSYONUN TAHSİLİ ( Konut Kredisinden Doğan Alacak İstemi – Kesintinin Tüketici Lehine ve Tüketici Tercihinde Gerçekleştiğinin Tespiti Halinde Bu Kalem Yönünden Davanın Reddi Gerektiği/Eksik İnceleme )

  • KESİNTİNİN TÜKETİCİ LEHİNE VE TÜKETİCİ TERCİHİNDE GERÇEKLEŞTİĞİNİN TESPİTİ ( Konut Kredisinden Doğan Alacak İstemi/Tüketiciden Hazine Komisyonu Adı Altında Yapılan Kesintinin İadesi – Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulması )

4077/m.10

6502/m.5

ÖZET : Dava, tüketicinin açtığı konut kredisinden doğan alacak istemine dair olup, davacı kredi kullandığı sırada hazine komisyonu adı altında yapılan kesintinin iadesini talep etmiştir.

Mahkemece, kesintinin davacı tüketicinin tercihinde olan bir uygulama olduğu, bu miktarda faizin peşin ve bir defada ödenmesi halinde krediye uygulanacak faiz oranının daha düşük tutulduğu yönündeki davalı bankanın savunması irdelenmemiştir. Savunma üzerinde irdeleme yapılarak uygulamanın tüketici lehine ve tüketici tercihinde gerçekleştiğinin tespit edilmesi durumunda bu kalem yönünden davanın reddi gerektiği değerlendirilmeksizin eksik inceleme ile karar verilmiş olması isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı bankadan konut kredisi kullandığı, kredinin kullanımı sırasında kendisinden haksız kesinti yapıldığını ileri sürerek, 3.700 TL’nin tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı banka vekili, kesintinin yasa ve sözleşmeye uygun olduğunu beyanla davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı banka vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, tüketicinin açtığı konut kredisinden doğan alacak istemine dair olup, davacı kredi kullandığı sırada hazine komisyonu adı altında tahsil edilen 3.700 TL’nin iadesini istemiş ve mahkemece bu talep yerinde görülmüştür. Davalı banka yapılan bu kesintinin davacı tüketicinin tercihinde olan bir uygulama olduğunu, bu miktarda faizin peşin ve bir defada ödenmesi halinde krediye uygulanacak faiz oranının daha düşük tutulduğunu savunmuştur. Bu halde savunma üzerinde irdeleme yapılarak uygulamanın tüketici lehine ve tüketici tercihinde gerçekleştiğinin tespit edilmesi durumunda bu kalem yönünden davanın reddi gerektiği değerlendirilmeksizin eksik inceleme ile karar verilmiş olması doğru olmamıştır. Mahkemece, konusunda uzman bilirkişiye dosya tevdii edilerek, anılan bu hususun açıklığa kavuşturulması sonucu çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 64,00 TL harcın istenmesi halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 17.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir