İŞE İADE DAVASI İLE İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASININ BİRLİKTE AÇILMA DURUMU

Güncel İçtihatlar , , , ,

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ E. 2017/5840 K. 2017/8227 K.T. 11.4.2017

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait işyerinde veri kayıt elemanı olarak 11.09.2006-31.07.2009 arasında çalıştığını, iş akdinin haksız feshedildiğini, ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, emsal dosyada müvekkili şirket ile… Devlet Hastanesi arasında akdedilen hizmet alım sözleşmesinin muvazaalı olduğu tespit edildiğinden işçilik alacaklarından kendilerinin değil başlangıçtan itibaren davacının işçisi sayılması gereken… Devlet Hastanesinin sorumlu olması gerektiği, davanın öncelikle husumet yönünden reddini, davacının söz konusu fesih ile ilgili olarak Karşıyaka 1.İş Mahkemesinde işe iade davası açtığını ve devam eden işe iade davası sebebiyle akdin iddia edilen tarihte sona erip ermediğinin belli olmadığını, akdin devamı içersinde ihbar ve kıdem tazminatı hakkı doğmayacağını, işe iade davasının bekletici mesele yapılması gerektiğini, davacının yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmadığı, yapmamakta ısrar ettiği, bu durumun tespiti üzerine iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini, ihbar ve kıdem tazminatı taleplerinin yerinde olmadığını, davacının puantaj kayıtlarından da tespit edileceği üzere haftalık yasal çalışma süresini aşan fazla çalışması bulunmadığını öne sürerek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre davanın kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Karar süresi içinde davacı ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

1-)Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-) Somut olayda, 30.07.2009 tarihinde iş akdi feshedilen davacının işe iade davası devam ederken 17.08.2009 tarihinde işbu alacak davasını da açtığı, işe iade davasında feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verildiği, kararın Dairemizin 2012/11734 esas- 14540 Sayılı kararıyla onandığı, onama ilamının davacı vekiline tebliği üzerine davacı vekilinin 25.08.2012 tarihinde işe başlatma talebinde bulunduğu, işe başlatma başvuru yazısının 27.08.2012 tarihinde davalıya tebliğ edildiği,davalı işverenin 20.09.2012 tarihli işe başlatmayla ilgili cevabi yazısında, şirketin 252 sk. no:2 Bayraklı İzmir adresinde bulunan işyerinde yardımcı personel olarak 28.09.2012 tarihinden itibaren başlamasının bildirildiği, davacı vekili tarafından işveren yazısına karşı 27.09.2012 tarihli cevabi ihtarda, müvekkilinin… devlet Hastanesinde çalıştığı ve işyerinin bu olduğu, sürgün cezası anlamına gelecek şekilde Bayraklı ilçesinde işe davet edilmesinin iş şartlarında ağırlaştırmayı yarattığı ve ayrıca servis imkanının sağlandığının da belirtilmediği, bu sebeple gösterilen işyerinde çalışma taleplerinin kabul edilemediği, eski işyeri …. Devlet Hastanesinde her an çalışmaya hazır olduğunun belirtildiği, Mahkemece; işe iade gerçekleşmediğinden geçersiz feshin kesinleştiği ve davacı lehine ihbar ve kıdem tazminatına hükmedildiği anlaşılmıştır.

İşe iade davasının davacı lehine sonuçlanması ve davacının süresinde müracaatından sonra işe başlatılması halinde iş sözleşmesi hiç feshedilmemiş kabul edilecektir. İşçinin işe başlatılmaması durumunda ise sözleşme davacının başlatılmadığı tarihte sona erecektir. İş sözleşmesi feshedilmeden önce ihbar ve kıdem tazminatı talebi ile dava açılamaz.

Somut olayda dava tarihi itibariyle sözleşmenin feshi söz konusu olmadığından hukuki yarar dava şartı yokluğu sebebiyle davanın usulden reddi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 11.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir