Alıcının Tramer Kayıtlarını İnceleme Yükümlülüğü Yoktur.

Güncel İçtihatlar , , , ,

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2015/30347 K. 2017/11464 T. 22.11.2017

DAVA : Taraflar arasındaki çek iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı, 08.01.2013 tarihli satış sözleşmesi ile davalıdan bir araç satın aldığını, aldıktan sonraki bir tarihte araca sigorta yaptırmak için başvurduğunda aracın satın alma tarihinden öncesine ait hasar kaydı olduğunu öğrendiğini, satış yapılırken davalının bu konuda kendisini bilgilendirmediğini iddia ile yargılama sırasında ibraz ettiği ıslah dilekçesiyle ayıp oranında hesaplanacak 6.500,00 TL değer kaybının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Borçlar Kanununun 194 (T.B.K.nun 219 md.) vd. maddelerinde düzenlenen, ayıba karşı tekeffül hükümlerinden kaynaklanmaktadır. Davacının, satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğü’nce tutulan kayıtları, aracın sigorta kayıtlarını, TRAMER kayıtlarını inceleme, TRAMER’e SMS atarak bilgi edinme yükümlülüğü de yoktur. Davalı taraf, satış öncesinde davacıyı aracın hasarlı olduğu konusunda bilgilendirdiğini veya davacının bu hususu bildiğini ispatlayamamıştır. Satışa konu araç hukuki ayıplıdır. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur. Davalı satıcının ayıba karşı tekeffül borcu bulunmaktadır.

Somut olayda davacı, davalıdan satın aldığı aracın pert kaydı bulunması sebebiyle değer kaybının tahsilini istemiş, mahkemece, dava tarihinden önce davacının söz konusu aracı dava dışı 3.kişiye satmış olması ve davalıya satış sebebiyle ödediği bedel ile üçüncü kişiden tahsil ettiği satış bedeli arasında fark olmaması hatta 3.kişiye yaptığı satıştan karda elde etmesi sebebiyle ortada bir zararın olmadığı kanaati ile davanın reddine karar verilmiştir. Oysa ki, davalı tarafından satılan araçtaki ayıp sebebiyle bir değer kaybı var ise davacının bunu talep etme hakkı vardır, davacının dava dışı kişiye yaptığı satış ve elde ettiği satış bedelinin sonuca etkisi yoktur. Bu durumda, mahkemece, konusunda uzman bir bilirkişiden rapor alınmak suretiyle, araçta değer kaybı olup olmadığı değerlendirilip hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 22/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir