Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Kambiyo Senedi Niteliğinde Olan Bonodaki Hakkın Devri – Ciro Zincirinin Kopuk Olması

Güncel İçtihatlar , , , ,

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/23998 K. 2017/15060 T. 4.12.2017

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından (1) adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan takipte, borçlunun sair itirazları ile birlikte, bonoda iki lehtar bulunduğunu, cironun her iki lehtar tarafından birlikte yapılması gerekirken sadece lehtar … Limited Şirketi’nin cirosunun bulunduğunu, bu sebeple ciro zincirinin koptuğunu ileri sürerek takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, bonoda çift lehtar bulunmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

6102 Sayılı TTK’nun 778. maddesinin göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun 681. maddesi gereğince; kambiyo senedi niteliğinde olan bonodaki hakkın devri, ancak ciro ve teslim yolu ile mümkündür. Aynı Kanun’un 686. maddesi gereğince, bonoyu elinde bulunduran kimsenin hak sahibi olabilmesi için fiili zilyetliği yeterli olmayıp, aynı zamanda hakkını müteselsil ve birbirine bağlı cirolarla tevsik etmesi gerekir. Bonoda ilk cironun lehtara ait olması zorunludur. Ciroların birbirine bağlı olması, her şeyden önce, ilk cironun lehtar tarafından yapılmasıyla mümkündür. İlk ciro lehtara ait değilse, ciro zinciri düzensiz demektir. Lehtarın cirosundan sonra senedi devralan hamiller, yetkili hamil olurlar.

Somut olayda, takibe konu bononun… ve … Limited Şirketi lehine düzenlendiği, bono tedavüle sokulurken her iki lehtar tarafından cironun yapılması gerekirken, sadece lehtarlardan biri olan … Ltd.Şti. tarafından ciro edildiği görülmektedir.

Bu durumda; TTK’nun 682/2. maddesinde belirtilen şekilde kısmi ciro yapılmış olmakla, yapılan bu ciro bâtıl olup, ciro silsilesi kopuktur. Takip dayanağı bonoya dair olarak lehtarlardan birinin cirosu bulunmadığına göre, takip alacaklısı … yetkili hamil olarak değerlendirilemez.

O halde mahkemece, şikayetin kabul edilerek İİK’nun 170/a-2. maddesi gereğince borçlu hakkındaki takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir