MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİNE İŞVERENCE CEVAP VERİLMEMESİ – İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET – TEKİD YAZILMASINI GEREKTİREN BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞI

Güncel İçtihatlar ,

T.C.

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/80

K. 2016/63

T. 13.10.2016

• MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİNE İŞVERENCE CEVAP VERİLMEMESİ ( Alacaklının İşveren Hakkında 2004 S.K. 356 ve 357. Md.leri Uyarınca İşlem Yapılması Talebinin Öncelikle Tekiden Yazı Yazılması Gerektiği Gerekçesiyle Reddedildiği – Tekid Yazılmasını Gerektiren Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı/Şikayetin Kabulü İle İcra Müdürlüğü İşleminin İptaline Karar Verileceği )

• İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Maaş Haczi Müzekkeresine İşverence Cevap Verilmediği/Alacaklının İşveren Hakkında 2004 S.K. 356 ve 357. Md.leri Uyarınca İşlem Yapılması Talebinin Öncelikle Tekiden Yazı Yazılması Gerektiği Gerekçesiyle Reddedildiği – Tekid Yazılmasını Gerektiren Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı/İcra Müdürlüğü İşleminin İptal Edileceği )

• TEKİD YAZILMASINI GEREKTİREN BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞI ( Maaş Haczi Müzekkeresine İşverence Cevap Verilmediği/Alacaklının İşveren Hakkında 2004 S.K. 356 ve 357. Md.leri Uyarınca İşlem Yapılması Talebinin Öncelikle Tekiden Yazı Yazılması Gerektiği Gerekçesiyle Reddedildiği – Tekid Yazılmasını Gerektiren Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı/İcra Müdürlüğü İşleminin İptal Edileceği )

2004/m.16, 355, 356, 357, 364

ÖZET : Davacı alacaklı İcra Müdürlüğü’nün işleminin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Borçlunun çalışmakta olduğu şirkete ayrıntılı maaş haciz müzekkeresi gönderilmiş, işveren müzekkerenin tebliğinden itibaren in yasal 1 haftalık süresi içinde herhangi bir cevap vermemiş ve maaş haczine dair bir kesinti de göndermemiştir. Alacaklı maaş haciz müzekkeresine riayet etmeyen işveren hakkında İİK’nun 356 ve 357. maddesi uyarınca işlem yapılmasını talep etmiş, İcra Müdürlüğü’nce aynı gün talebin “öncelikle tekiden yazı yazılmasına şimdilik talebin reddine” şeklinde karar verilmiştir. Tekid yazılmasını gerektiren herhangi bir düzenleme bulunmadığından şikayetin kabulü ile İcra Müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmelidir.

DAVA VE KARAR : Davacı alacaklı vekili 04.07.2016 tarihli dava dilekçesinde Dikili İcra Müdürlüğü’nün 2015/670 sayılı dosyası üzerinden başlatılan takip de İcra Müdürlüğü’nün 28.06.2016 günlü işleminin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP :

Davalı cevap dilekçesi sunmamıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI :

Memur muamelesinde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ :

Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde dava dilekçesinde ileri sürdüğü sebepleri tekrar ederek ilk derece mahkemesinin kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu iddia etmiştir.

GEREKÇE :

Davacı alacaklı vekili tarafından davalı borçlu hakkında Dikili İcra Müdürlüğü’nün 2015/670 sayılı dosyası üzerinden başlatılan takibin kesinleşmesi üzerine borçlunun çalışmakta olduğu M… Gıda Meş. San. Ve Tic. Ltd. Şti’ne İİK’nun 355.nci Maddesi uyarınca ayrıntılı maaş haciz müzekkeresi gönderildiği, müzekkerinin işverene 20.05.2016 tarihinde usulüne uygun tebliğ edildiği, işverenin yasal 1 haftalık süresi içinde herhangi bir cevap vermediği, maaş haczine dair bir kesintinin de gönderilmediği, bunun üzerine alacaklı vekilinin 28.06.2016 tarihinde icra müdürlüğüne müracaat ederek maaş haciz müzekkeresine riayet etmeyen işveren hakkında İİK’nun 356 ve 357. maddesi uyarınca işlem yapılmasını talep ettiği, İcra Müdürlüğü’nce aynı gün talebin “öncelikle tekiden yazı yazılmasına şimdilik talebin reddine” şeklinde karar verildiği, bu işlemin söz konusu yasa maddelerine aykırı olduğu, tekid yazılmasını gerektiren herhangi bir düzenleme bulunmadığı, dolayısıyla İlk Derece Mahkemesinin şikayetin reddine dair kararının da somut olarak uygun düşmediği bu suretle davacı vekilinin istinaf başvurusun kabulüne karar verilmesi gerektiği anlaşılmış, aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ ile Dikili İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2016/68-56 E. K. sayılı kararının HMK 353/1-b-(2) maddesi gereği kaldırılarak,

Şikayetin KABULÜ ile Dikili İcra Müdürlüğünün 2015/670 sayılı dosyası üzerinden başlatılan takip nedeniyle icra müdürlüğünün 28.06.2016 günlü işleminin İPTALİNE;

Şikayetin niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına peşin alman harcın istek halinde davacıya iadesine,

Şikayetin niteliği gereği yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

Şikayetin niteliği gereği vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Kararın taraflara tebliğine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda İİK’nun 364. maddesi uyarınca miktar itibariyle KESİN olmak üzere, 13.10.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir