Devremülk Davalarında Mahkeme Karar Örneği

Güncel İçtihatlar , , ,

T.C.
SAKARYA
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)
DURUŞMA TUTANAĞI
SAYI : 2019/1 Esas

CELSE TARİHİ : 26/11/2019

HAKİM : Saliha ..
KATİP : Emel ..

Belirli gün ve saatte celse açıldı. Davacı Vekili Av. FATİH YEŞİLYURT , Davalı Kuşadası Vekili Av. YUNUS .. , duruşmaya katıldı. Açık yargılamaya devam olundu.
Davalı Kuşadası vekili yetki belgesi ibraz ederek öncelikle vekilliğimize karar verilmesini talep ederiz dedi.
GD : Mübrez yetki belgesi uyarınca Sakarya Barosu avukatlarından Av YUNUS .. davalı kuşadası vekili olarak duruşmalara kabulüne karar verildi tefhimle açık duruşmaya devam olundu.
Tahkikat duruşma gününün davalılara tebliğ edildiği görüldü, okundu dosyasına eklendi.
Davacı vekilinin beyan dilekçesi sunduğu görüldü, okundu dosyasına eklendi.
Davacı vekilinden soruldu: önceki beyan dilekçelerimizi tekrar ederiz, Kuşadasının husumet itirazının reddine, karar verilmesini ayrıca dilekçemiz ekinde sunduğumuz ödemelerimizin taramada silik çıktığı nazara alınarak, sunduğumuz ödemeler nazara alınarak, davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz dedi.
Davalı Kuşadası vekilinden soruldu: iptali istenen sözleşme müvekkil firma ile imzalanmadığından ve müvekkil firmaya herhangi bir ödeme yapılmadığından dolayı davacının müvekkil firmaya karşı tüketici sıfatı yoktur, bu sebeple dosyanın tefrik edilerek, müvekkil şirket açısından görevsizlik kararı verilmesini, aksi kanaat halinde husumet yönünden davanın reddiin talep ederiz dedi.
Dosya incelendi. Araştırılacak başkaca husus kalmadığından açık yargılamaya son verildi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ; Gerekçesi ve neticeleri sonradan yazılacak kararda açıklanacağı üzere;
1-Davanın KABULÜ ile, Şifa Tur ile Davacı arasında imzalanan 13/06/2013 tarihli YLVT 1753 sözleşme nolu hisseli gayrimenkul sözleşmesinin resmi şekilde yapılmadığından iptaline,
2-Davacının ödediği 13.750,00 TL nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıya verilmesine,
3-Sair hususların gerekçeli kararda düzenlenmesine,
Dair; davacı vekilinin ve davalı Kuşadası vekilinin yüzlerine karşı diğer davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
26/11/2019 09:56:17

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir