İNTERNET BANKACILIĞI İLE HESAPTAN İZİNSİZ PARA ÇEKİLMESİNDEN BANKA SORUMLUDUR.

Güncel İçtihatlar , , , , , ,

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/12785 E. , 2017/932 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 02/07/2015 tarih ve 2014/203-2015/475 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin Vakıflar Bankası Adalet Bakanlığı Şubesinde bulunan … IBAN sayılı hesabından 17/02/2014 günü rızası olmadan internet bankacılığı vasıtasıyla 5.150,00 TL tutarındaki mevduatının EFT yoluyla … T.C.kimlik nolu… isimli şahsa saat 12:23 sıralarında aktarıldığını, EFT işleminin ardından bankaya ait 444 0 724 Vakıfbank Müşteri Hizmetlerinden arandığını, güvenlik şubesindeki görevli tarafından para aktarma işleminin yapıldığı diğer muhatap banka olan Yapı Kredi Bankası … şubesi yetkilileriyle görüşüldüğünün bildirildiğini, …’ın şubeye gittiğinde paranın çekilemeyeceğinin söylendiğini, hesabından 5.150,00 TL’nin … isimli şahıs tarafından çekildiğini, bahsi geçen işlemlerin internet bankacılığı üzerinden yapıldığını, bankaların internet ortamında yapılacak işlemlerde de sistem güvenliğini sağlama ve gerekli güvenlik altyapısını hazırlamak yükümlülüğü altında olduklarını iddia ederek EFT yapılan 5.150,00 TL ve ihtar masrafı 104,89 TL maddi zarar ile 10.000,00 TL manevi zararın davalıdan dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili İnternet bankacılığına giriş için 06/09/2013 tarihinden itibaren davacının cep şifre kullandığı, cep şifrenin müşteriye Anahtar şifre, Sms şifre ve Cep şifre olarak müşteriye sunulduğu, müşterinin istediğini kulllanmakta serbest olduğu, EFT işlemi yapılabilmesi için müşteri numarası, müşteri tarafından belirlenen bir şifre ve ardından tek kullanımlık şifre sorulduğunu, bir müşterinin sisteme girebilmek için kişiye özel bu üç adet bilginin bilinmesi gerektiğini, banka ile davacı arasında imzalanan sözleşme gereğince bu şifrelerin deşifre olmasında davacının kusuru olduğu ve davacının kendi kusurunun sonuçlarına katlanması gerektiğini, müvekkili bankanın internet 7-24 şubesinde halen sistemin güvenliğinin tam anlamıyla sağlandığını, dava konusu olayda kusuru bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece tüm dosya kapsamına göre davacıya ait internet bankacılığı hesabında bulunan 5.150,00 TL mevduat hesabının davalı Vakıfbank A.Ş. tarafından internet şubesi kullanımı için düzenlenen yollar aşılarak dava dışı 3. kişinin hesabına aktarılarak çekildiği, davalı bankanın internet bankacılığı üzerinden EFT/ havale yapılmasına ilişkin belirlediği ve tüm kullanıcılarına sunduğu işlemlerin dava konusu olayda yapılmadığı, EFT/havale işlemi için davacının telefonuna bilgi ve onay mesajlarının gelmediği, davalı bankanın güvenlik duvarı aşılarak usulsüz olarak ele geçirilmesi nedeniyle oluşan zararın bankanın zararı olduğu, mevduat sahibinin bankaya karşı alacağının aynen devam ettiği, somut olayda davalı bankanın davacının müterafik kusurunu ve suç teşkil edebilecek bir eyleminin varlığını da kanıtlayamadığı gerekçesiyle davacı hesabından çekilen 5.150,00 TL ile yapmış olduğu 104,89 TL masrafın dava tarihinden işleyecek ticari faiz ile birlikte davacının bu eylem nedeniyle ekonomik olarak sıkıntı yaşayıp manevi olarak eylem ve ızdırap çektiği kabul edilerek hak ve nesafete uygun olarak 08/01/2020 12:32 Yargıtay Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü Tarafından Oluşturulmuştur. Sayfa 1 YARGITAY BAŞKANLIĞI 5.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Dava, internet bankacılığından kaynaklanan alacak istemine ilişkin olup, mahkemece yazılı gerekçelerle davacı yararına manevi tazminata hükmedilmiştir. Ancak, somut uyuşmazlıkta internet bankacılığı yoluyla usulsüz olarak davacı hesabından para çekilmesi eyleminde davacının kişilik haklarının ihlalinden söz edilemeyeceğinden davacı yararına manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiş, kararın manevi tazminata yönelik olarak davalı yararına bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabülü ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalıya iadesine, 20/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir