Mülkiyetin Tespiti Davası Mahkeme Karar Örneği

Uncategorized , , , ,

TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
KOCAALİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2016/2 Esas
KARAR NO : 2017/4

HAKİM : Adil ULUDAĞ
KATİP : Gülay Şaziye KAYA

DAVACILAR :1-ALİ Merkez Mahallesi Azeriler Sokak No:11 Kocaali/ SAKARYA
2-YILMAZ Dilmen Mah. 6055 Sk. No:7 İç Kapı No:2 Erenler/ SAKARYA
VEKİLLERİ :Av. FATİH YEŞİLYURT – Cumhuriyet Mh. 198. Sk. Erol İş Mrk. K.2 D.3 Adapazarı/ SAKARYA

DAVALILAR :1-EMİNE Yeni Mah. Doğan Sk. No:3 Kocaali/ SAKARYA
2-EYÜP Merkez Mah. Mevlana Cad. No:22 İç Kapı No:1 Kocaali/ SAKARYA
EYÜP ŞEN VASİSİ :GÜLİZAR -Merkez Mah. Mevlana Cad. No:22 İç Kapı No:1 Kocaali/ SAKARYA
3-LEYLA Karasu Mah. Küçük Boğaz Sk. No:253 Karasu/ SAKARYA
4-YAŞAR Yeni Mah. Doğan Sk. No:3 Kocaali/ SAKARYA

DAVA : Mülkiyet (Taşınır Maldan Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 06/01/2016
KARAR TARİHİ : 13/07/2017
G.K. YAZIM TARİHİ : 22/07/2017

Mahkememizde görülmekte bulunan Mülkiyet (Taşınır Maldan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle, dava konusu Sakarya/Kocaali/Kocaali Mah. 4022 parsel sayılı taşınmazda tarafların müşterek malik olduğunu, vasi Gülizar Şen tarafından Kocaali Sulh Hukuk Mah’nin 2015/138 E. Sayılı dosyası ile ortaklığın giderilmesi davası açtığını ve davanın halen derdest olduğunu, dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan 3 katlı yapının muris tarafından yapıldığını ve müvekkil Ali Şen’e bırakıldığını, binanın 1. Ve 2 katlarının mülkiyetinin müvekkil davacı Ali Şen’e ait olduğunu, aynı binanın 3. Katının ise müvekkillerden Yılmaz Bayrak tarafından yapıldığını, davalıların evde hiç bir payının olmadığını, bu sebeple taşınmaz üzerinde bulunan binanın 1. ve 2. katların mülkiyetinin müvekkil davacı Ali Şen’e, 3. katının müvekkkil Yılmaz Bayrak’a ait olduğunun tespiti ile tapunun beyanlar hanesine işlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
HMK’da yer alan yasal ihtarlar her iki tarafa usulüne uygun tebliğ edilmek sureti ile dosyada taraf teşkili sağlanmıştır.
Dava konusu taşınmaza ilişkin tüm bilgi ve belgeler dosya kapsamına celp edilerek mahallinde keşif yapılmıştır.
Mahalli bilirkişi Akif Yıldırım keşif mahallinde aynen, “Dava konusu taşınmazın ¼ hissesi davacılardan Ali Şen’e, ¼ hisessi Yılmaz Bayrak’a, ½ hissesi de muris Mehmet Ali Şen’e aittir, ben Kocaali’ye 25 yıl önce gelerek yerleştim o tarihten bu tarafa davacılardan Ali Şen tarafından, dava konusu taşınmazın zemin katını önceleri çay ocağı daha sonra kahvehane olarak, birinci katını da mesken olarak kullanılmaktadır, daha öncesinde dava konusu taşınmazın üzerinde kahvehane ve bir kat mesken bulunmaktayken yaklaşık olarak 15 yıl önce üçüncü katı davacılardan Yılmaz Bayraktar tarafından yapılmıştır, taşınmazdaki katların mülkiyetinin kazanılması konusunda herhangi bir bilgi sahibi değilim, ancak zemin katın ve üzerindeki birinci katın 25 yıldan bu tarafa davacılardan Ali Şen tarafından fiilen kullanıldığını biliyorum, gerek taşınmazın diğer malikleri gerekse mirasçılar tarafından dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan katların kullanımı konusunda herhangi bir müdahalede bulunulduğunu veya ihtilaf çıktığını duymadım” şeklinde beyanda bulunmuştur.
Mahalli bilirkişi Nurettin Keleş keşif mahallinde aynen, “Ben dava konusu taşınmazın bulunduğu sokakta 35 yıldır esnaflık yapmaktayım, dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan binanın kimin tarafından yapıldığını bilmiyorum, ancak 35 yıldır dava konusu taşınmazın zemin katında bulunan kahvehanenin davacılardan Ali Şen tarafından işletildiğini , Ali Şen’in aynı süre içerisinde birinci katını da mesken olarak kullandığını ve hiç kimsenin buna müdahalesinin olmadığını biliyorum, yaklaşık 10 yıl kadar önce dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan binanın üçüncü katını da davacılardan Yılmaz Bayrak yapmış ve ilçeye geldikçe kendisi tarafından mesken olarak kullanılmaktadır ben dava konusu taşınmazın zemin kat ve birinci katının davacılardan Ali Şen’e, murisi Halil İbrahim Şen tarafından verildiğini biliyorum, Halil İbrahim Şen yaklaşık 8 yıl önce vefat edinceye kadar taşınmazın birinci katında davacı Ali Şen ile birlikte ikamet etmekteydi” şeklinde beyanda bulunmuştur.
Davacı tanığı Mustafa Kısa keşif mahallinde aynen, “Dava konusu taşınmazın üzerinde bulunan binanın zemin ve birinci katı uzun süre önce davacılardan Ali Şen’in babası Halil İbrahim Şen tarafından yaptırılmıştır, Halil İbrahim Şen vefatına kadar binanın birinci katında davacı Ali Şen ile birlikte ikamet etmiştir, dava konusu taşınmazın üzerinde bulunan binanın zemin kat ve birinci katının Halil İbrahim Şen tarafından Ali Şen’e verildiğini ve yaklaşık 20 yıldır zemin katının kahvehane birinci katının mesken olarak Ali Şen tarafından kullanıldığını biliyorum, taşınmazın üzerinde iki katlı mesken bulunmaktayken yaklaşık 15 yıl kadar önce de davacılardan Yılmaz Bayrak tarafından üçüncü kat yaptırılmış ve kendisi tarafından mesken olarak kullanılmaktadır, taşınmaz üzerinde bulunan binanın kullanımı konusunda kimsenin itirazda bulunmadığını ve ihtilafsız kullanıldığını biliyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur.
Davacı tanığı Halit Alemdar keşif mahallinde aynen, “Dava konusu taşınmazın üzerinde bulunan binanın zemin ve birinci katı 1950’li yıllarda davacılardan Ali Şen’in babası diğer davacı Yılmaz Bayrak’ın üvey babası olan Halil İbrahim Şen tarafından yapılmıştır, Halil İbrahim Şen 2003 yılında vefatına kadar taşınmazın birinci katında davacı oğlu Ali Şen ile birlikte ikamet etmiştir, yaklaşık 20 yıldan fazla bir zamandır taşınmaz üzerinde bulunan binanın zemin katını kahvehane olarak birinci katını mesken olarak davacılardan Ali Şen’in kullandığını biliyorum, 8-10 yıl önce de taşınmazın üzerinde bulunan binanın üçüncü katı davacılardan Yılmaz Bayrak tarafından yaptırılmış ve mesken olarak kullanılmaktadır, taşınmaz üzerinde bulunan katların kullanımı konusunda herhangi bir ihtilaf çıktığını bugüne kadar duymadım” şeklinde beyanda bulunmuştur.
Yapılan keşif sonrası tanzim edilen bilirkişi raporları dosya kapsamına alınmıştır.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE
Dava, taşınmaz üzerinde yer alan yapının mülkiyetinin tespiti istemine ilişkindir.
Tüm dosya kapsamı birlikte ele alınarak yapılan değerlendirmede, Davaya konu taşınmaz üzerinde yer alan zemin ve birinci katın muris Halil İbrahim Şen tarafından yapıldığı, murisin ölünceye dek burada davacılardan Ali Şen ile beraber kaldığı, murisin vefatından sonra bu yeri davacı Ali Şen’e bıraktığı, uzun yıllardan beri Ali Şen’in zemin ve birinci katı kullandığı, Davaya konu yapının 2. Katının ise davacı Yılmaz Bayrak tarafından yapıldığı anlaşıldığından davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,
Davanın KABULÜ ile,
1-Sakarya ili Kocaali ilçesi 4022 parselde tapuda kain taşınmazın üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1 ve 2. Katının “44224831200” T.C. kimlik numaralı Ali Şen’e, 3. Katının ise “16319761228” T.C. kimlik numaralı Yılmaz Bayrak’a ait olduğunun TESPİTİ ile beyanlar hanesine ŞERH VERİLMESİNE,
2-Alınması gereken 3.294,11 TL harçtan, peşin yatan harcın mahsubu ile eksik kalan 1.646,64 TL harcın, davalılardan alınarak hazineye gelir kaydına,
3-Bu dosya için yapılan 2.635,67 TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacılara verilmesine,
4-A.A.Ü.T. Uyarınca hesaplanan 5.654,53 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak kendisini vekil ile temsil ettiren davacılara verilmesine,
5-Karar kesinleştiğinde kesinleşme şerhli onaylı bir suretinin Kocaali Tapu Müd’ne gönderilmesine,
6-Karar kesinleştiğinde artan gider avansının yatıran tarafa iadesine,
Dair; davacılar vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda, tarafların her biri yönünden gerekçeli kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Mahkememize veya başka bir yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunarak tutanağa geçirilmek suretiyle İstanbul BAM nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 13/07/2017

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir