Şirketin İhyası Dava Dilekçesi Örneği

Uncategorized , , ,

SAKARYA NÖBETÇİ ASLİYE MAHKEMESİ’NE
(Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

DAVACI : hh
Adapazarı/SAKARYA

DAVALI : Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğü
Sakarya Mah. No:19 Arifiye/SAKARYA

KONU : Şirketin ihyası davasıdır.

OLAYLAR VE AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkil; Turizm Ve Ticaret A.ş. ve S.G.K Başkanlığını hasım göstererek Sakarya 3. İş Mahkemesi nezdinde 2016/ E. Sayılı dosya ile hizmet tespit davası açmıştır. Ancak ne var ki Turizm Ve Ticaret A.ş adli şirketin ticaret sicilinden resen terkin edildiğini yapılan yargılamada öğrenmiştir. 

İş mahkemesinde açılan davada taraf teşkilinin sağlanması açısından Sakarya 3. İş Mahkemesince tarafımıza, işbu davayı açmak için mehil verilmiştir. 

2- İşbu davada ihyasını istediğimiz Turizm Ve Ticaret A.Ş adlı şirketin ticaret sicilinden terkin edilmeden önceki merkez adresi Adapazarı/SAKARYA'dır. İşbu şirket ticaret sicilinden 30.12.2013 tarihinde resen silinmiştir. (Ticaret Sicil Gazetesinin 03/01/2014 tarihli ve 8478 sayılı nüshasında ilan edilmiştir) 

3- İhyasını isteğimiz şirket ticaret sicilinde resen terkin ediliğinde ötürü bu davamızda husumeti, sadece ticaret sicil müdürlüğüne yöneltmiş bulunmaktayız. Bu yönde Yargıtay içtihadına yer vermek isteriz.

"'Dava, 6102 Sayılı Kanun'un geçici .... maddesine dayalı terkin edilen şirketin ihyası istemine ilişkindir. İhyası istenen ..... ...... ..... ..... ve Ticaret Limited Şirketi'nin ....07.2015 tarihinde resen terkin edilmiş olup; dosya kapsamından şirkete bir tasfiye memuru atanmış olduğuna dair bilgi belge bulunmadığı gibi, re'sen sicilden terkin edilmiş şirketler bakımından ihya kararı verilmesi halinde tasfiye haline gireceğine dair bir yasal düzenleme de bulunmadığından, somut olayda yalnız ticaret sicil memurluğuna husumet yöneltilmesi gerekli ve yeterli olup, ayrıca tasfiye memurunun da hasım gösterilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın pasif husumet sebebiyle reddi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.' ( T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2016/12497 K. 2016/9182 T. 28.11.2016 )

4- Sayın mahkemenin ihyasını talep ettiğimiz iş bu davamızda kabul kararı vermesi halinde emsal nitelikte ki Yargıtay kararında da değinildiği üzere; "Dava, TTK'nın Geçiçi 7. maddesi uyarınca ticaret sicilinden terkin edilen şirketin ihyası istemine dair olup, mahkemece davanın kabulüyle şirket tüzel kişiliğinin ihyasına karar verilmiştir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 547/2. maddesi "Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için yeniden tesciline karar verir ve bu işlemlerini yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilan ettirir." hükmünü haiz olup, mahkemece, şirketin ihyasına karar verilmesinin yanı sıra 6102 Sayılı TTK'nın 547/2. maddesi uyarınca tasfiye memuru atanması ile tescil ve ilanı gerektiğinin gözetilmemesi doğru görülmemiş, hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir. (T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2016/14228 K. 2016/9687 T. 19.12.2016)" 

Yargıtay hükmünde de değinildiği üzere şirketin tasfiye/ek tasfiyesi için karar vererek şirketle ile ilgili işlemlerin yapılabilmesi için yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilan edilmesini sayın mahkemeden talep etme gerekmiştir.

3- 6335 sayılı kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen geçici 7. madde gereğince ( Ticaret sicilinden kaydı silinen şirket veya kooperatifin alacaklıları ile hukuki menfaatleri bulunanlar haklı sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde mahkemeye başvurarak şirket veya kooperatifin ihyasını isteyebilir.) işbu davayı ikame etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Şirket kayıtları, Yargıtay kararları, Ticaret sicili müdürlüğü kayıtları,vergi kayıtları,tanık beyanları, gerekirse bilirkişi incelemesi ve raporu, Sakarya 3. İş Mahkemesinin 2016/ E. Sayılı dosyası vs. hukuki her türlü delil

HUKUKİ SEBEPLER :TTK,HMK,Türk Medeni Yasası vs ilgili yasa hükümleri

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda değindiğimiz nedenler ve Sayın Mahkemece re’sen dikkate alınacak sebepler çerçevesinde;

Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğünün sicilinde kayıtlı Turizm Ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin tüzel kişiliğinin ihyasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ederim. 03/03/2017

             Davacı Vekili

EKİ: 1- Yargıtay kararları
2- 1 Adet Vekaletname

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir