KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Uncategorized , , , ,

SAKARYA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVACILAR : 1- Ferhat 2- Deniz 3- Yücel

VEKİLİ : Av. Fatih YEŞİLYURT- Sakarya Barosu Sic.No:1027
Cumhuriyet Mah.198 sok.Erol İş Merkezi No:2/301 Adapazarı/SAKARYA

DAVALI : Selçuk

KONU : Sakarya 6. Noterliğinde 12.04.2017 tarihli 7596 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesinin geriye etkili olarak feshi ve fesih tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte menfi zararlarımızın tazmini ve tahsili taleplidir.

Dava Değeri : 5000 TL(Harca esas değer)

OLAYLAR VE AÇIKLAMALAR;

1- Müvekkiller ile davalı arasında Sakarya 6. Noterliğinde 12.04.2017 tarihli 7596 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesi aktedilmiştir. 12.04.2017 tarihli 7596 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesine konu Sakarya ili Arifiye ilçesi Arifiye Mah. Gödemen Mevkiinde vaki ve kain tapunun G24C03D4B Pafta 267 Ada, 6 Parsel numarasını kayıtlı arsa davalıya inşaatın yapımına hazır olarak müvekkiller tarafından teslim edilmesine rağmen davalı belediyeden inşaata başlamak için ruhsat almamış ve inşaatın yapımına başlamamıştır. 12.04.2017 tarihli işbu sözleşmeye göre sözleşmenin imzalanmasına müteakiben inşaatın yapılmasına ilişkin izinler ve belediyeden inşaat ruhsatı alarak davalı müteahhitin 18 ay içerisinde inşaatı tamamlaması gerekmekteydi.

2- Müvekkiller davalıya defalarca ulaşmaya çalışmışsa da bir türlü ulaşmayı başaramamıştır. Davalı 12.04.2017 tarihli 7596 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesine ile üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmemiştir. Müvekkillerle davalı arasında aktedilen sözleşmeye göre davalının inşaatı bitirerek müvekkillere teslim etmesi gereken süre bitmiştir. Davalıya müvekkiller tarafından Sakarya 1. Noterliğin aracılığıyla 11.10.2018 tarihli 22051 yevmiyeli numaralı ihtarname ile sözleşmenin feshedildiği ve menfi zararlar davalıya ihtar edilmiştir.

3- Ancak davalı bu ihtarnameye rağmen gerekli adımı atmayarak kötüniyetli olarak müvekkilleri mağdur etmeye devam etmektedir. Müvekkiller davalının sözleşme kapsamına göre edimini ifa etmemesinden dolayı ciddi şekilde zarara uğramıştır. Müvekkiller sözleşme kapsamında sözleşmenin gereğinin yerine getirilmemesinden ötürü 12.04.2017 tarihli 7596 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesinin 10. Maddesi kapsamında her ay için daire başına düşen 1000 TL kira bedelini talep etmekteyiz. Müvekkillerden bir kısmı halen dahi kirada oturmaktadır. Müvekkillerde davalı arasında aktedilen sözleşmeden dolayı müvekkillerin arsalarına başka müteahhitlerden dolayı gelen teklifleri geri çevirmek zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla müvekkiller davalı ile aktettikleri sözleşmenin hüküm ifade etmemesinden dolayı kendilerine gelen teklifleri de kabul etmemekten dolayı zarara uğramışlardır. Netice itibari ile müvekkillerin menfi zararlarını talep etmekteyiz. Müvekkillerin gerek sözleşme aktedilirken gerekse sözleşmenin feshi için gönderilen ihtarnameden dolayı yapmış olduğu noter masraflarını da talep etmekteyiz.

4- Yukarıda izah ettiğim sebeplerle davalı müteahhitin sözleşme ile üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi sebebi ile davalı müvekkil arasında düzenlenen 12.04.2017 tarihli 7596 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesinin feshi ile müvekkillerin uğradıkları şimdilik 5.000 TL(fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutmak kaydı ile) menfi zararın tazmini için sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER :
1- Tanık ; Tanık isimleri ile hangi hususta dinleteceğimizi bilahare sayın mahkemeye bildireceğiz.
2- Tapu kayıtları,
3- 12.04.2017 tarihli 7596 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesi
4- Sakarya 1. Noterliğinden çekilen 11.10.2018 tarihli 22051 yevmiyeli numaralı ihtarname,
5- Müvekkillerin bir kısmının ödemiş olduğu kiralara ilişkin dekontlar,
6- Keşif,
7- Bilirkişi,
8- Yemin,
9- Başka yüklenicilerin müvekkillere vermiş olduğu iş teklifleri
10- Her türlü yasal delil.(Davalı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile)

HUKUKİ SEBEPLER : MK, HMK ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE TALEP : Sunulan nedenlerle,

1- Davalı müteahhitin sözleşme kapsamında edimini ifa etmemesi sebebi ile tarafların aralarında aktedilen 12.04.2017 tarihli 7596 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesinin devamında yarar kalmadığından geriye etkili olarak feshedilmesine ve Sakarya ili Arifiye ilçesi Arifiye Mah. Gödemen Mevkiinde vaki ve kain tapunun G24C03D4B Pafta 267 Ada, 6 Parsel numaralı taşınmazın tapu kaydına konulan şerhlerin kaldırılmasına,

2- Davalının bu eylemi nedeni ile müvekkillerin uğradığı şimdilik 5.000 TL zararın (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile) tazminine,

3- Yargılama giderlerinin ve karşı vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Davacılar Vekil Av. Fatih YEŞİLYURT

EKİ; 1- 2 Adet Vekaletname,
2- 12.04.2017 tarihli 7596 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesi,
3- Sakarya 1. Noterliğin aracılığıyla 11.10.2018 tarihli 22051 yevmiyeli numaralı ihtarname

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir