Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği

Uncategorized , , ,

SAKARYA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR                :        

VEKİLİ                         :            Av. Fatih YEŞİLYURT

DAVALILAR                 :         

DAVA DEĞERİ            :            20.000 TL

KONUSU                     :            Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile, ecrimisilin

                                                  (haksız işgal tazminatının) davalılardan istenilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR     :

1.Davalılar …………ile  müvekkilim 1985 yılında üç kardeş olarak birlikte almış oldukları arsaya 1987 yılında 1 bodrum,4 daire,1 çekme kattan oluşan yapıyı inşa etmişlerdir. Örf ve adet gereği de tapuyu babalarının üzerine tescil ettirmişlerdir. Babalarının ölümünden sonra müvekkilim kardeşlerine mal paylaşımında bulunma talebini bildirmiş ve davalılar mal paylaşma fikrine olumlu bakmamış ve daha sonra da  arsanın ve yapının babalarının üzerine olmadığını ve kendilerine ait olduğunu iddia etmişlerdir.İlgili tapu müdürlüğünden söz konusu gayrimenkule ilişkin yapılan araştırmada  davalıların babalarının sağlığında ½ oranında satış işlemi yapılarak üzerlerine kayıt ettirdikleri belirlenmiştir.

2.Müvekkilimin bu satışın muvazaalı olduğunu iddia etmesi sebebiyle …………………..E dosya numaralı açılan dava sonucunda davalılar tarafında babalarının ölümünden önceki dönemde yapmış oldukları ½ oranındaki gayrimenkul satış işleminin muris muvazaasına dayandığı ve söz konusu tapu sicilinin iptal edimesine karar verilmiştir.

3.Davalı vekilinin yaptığı temyiz başvurusu üzerine  ……………………….Mahkemesinin  muris muvazaasına ilişkin kararını onamış,tapu sicilinin iptaline ilişkin hükmü de  davacı müvekkilimin MK.’nun ilgili maddeleri gereğince yasal pay oranı olan  3/20  oranına tekabül eden  miras payı oranın da tapu sicilinin iptaline karar vermiştir.

4.Ayrıca davalılar dava konusu gayrimenkulü haksız olarak işgal etmişlerdir.Davalılar ,haksız işgal ettikleri  dava konusu gayrimenkulün  çekme katını müşterek, iki katını mesken olarak kullanmakta ve diğer iki katı da kiraya tahsis etmişlerdir ve müvekkilime buradan hiçbir şekilde kullanma ve kira bedelinden yararlanma hakkı tanımamışlardır.

5 (YHGK ‘NUN 25.02.2004 TARİHLİ 2004-1-120 E 2004/96 K sy) Yerleşik içtihatlar ışığında Fuzuli işgal niteliği itibariyle haksız bir eylem olması sebebiyle,haksız işgal sonucu oluşan zararın tazmin edilmesi gerekmektedir.Özel bir zarar giderim biçimi olan ECRİMİSİL’den  kaynaklı normal kullanma sonucu eskime şeklinde oluşan olumlu zarar ile malik yada zilyedin yoksun kaldığı faydanının (olumsuz zarar) giderilmesi gerekir.

6.(Yargıtay 3.HD’nin 2005/11916E 2005/14126 K)  İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde daha önce

…………………………………… açmış bulunduğumuz ve lehimize sonuçlanan tapu tescil ve iptal davasında  davalılar Mehmet ve tebliğ edilen dava dilekçesi ile  de ihtarname yerine geçen  intifadan men dava koşulumuz  gerçekleşmiştir.

TALEP                               :    Arz ve izah edilen sebepler ile duruşmalarda belirlenecek durumlar muvacehesinde öncelikle, HMK md. 107 gereğince fazlaya ilişkin taleplerimizi ve dava haklarımızı saklı tutmak kaydıyla;

    1.Müvekkilimin yasal payı olan 3/20 oranında davalılar tarafından kullanılan ve kiraya tahsis edilen gayrimenkulden haksız işgal tazminatına  bağlı olarak  …/…./…… tarihinden   …/…./……tarihine kadar  elde edilenolumlu ve olumsuz  kullanım  ve kira bedelleri toplamından  3/20  orana tekabül eden şimdilik 20.000 TL’nin  davalılar tarafından müştereken ve müteselsilen ve yasal faizi ile   tahsline,

   2.Dava konusu gayrimenkulün …./…./……. tarihinden …./…./….. tarihine kadar ki haksız işgalden kaynaklı olumlu ve olumsuz faydalar ile kira bedelleri emsal kira sözleşmeleri çerçevesinde ve bilirkişinin uzmanlığı çerçevesinde  ecrimisil tazminatının belirlenmesini,

   3.Dava giderlerinin ve vekalet ücretinin davalılar tarafından tahmiline karar verilmesini  saygılarımla arz ve talep ederim. 01.10.2018

                                                                Davacılar Vekili Av. Fatih YEŞİLYURT

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir