Taşkın Hacze İtiraz Dilekçe Örneği

Uncategorized , , , ,

        SAKARYA NÖBETÇİ  İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

ŞİKAYET EDEN

(BORÇLU)               :
VEKİLİ                    :

KARŞI TARAF       : Sakarya… 1. İcra Müdürlüğü

KONU           : Sakarya 1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/…. E. Sayılı                            dosyasınezdindeki Taşkın Hacze İtiraz.

AÇIKLAMALAR :

            1.         ………. MAHKEMESİ’NİN 2010/…. E. , 2012/… K. SAYI VE 20.04.2012 TARİHLİ KARARI KESİNLEŞMİŞ VE ….. 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2013/…. E.SAYILI DOSYASIYLA İLAMLI İCRAYA KONU EDİLMİŞTİR.

            Bahsi geçen ilamın konusu, Müvekkilim….. ile ….ınboşanma  davası  sonucunda  müvekkilim aleyhine 75.000-TL maddi-manevi tazminat ödemesine hükmedilmesidir.

            Müvekkilim bu tutarı ödeyecek miktarda nakit paraya sahip olmadığından borcu ödeyememiştir. Ancak bu bedeli ödeyebilmek için, ….’te bulunan taşınmazlarından birini satmaya çalışmış   tır.

            2.         Müvekkilim borcu ödemek için taşınmazını satmaya uğraşırken, eski eşi  …… bu defa da müvekkilime karşı …..Mahkemesinin 2012/…. E. no.su ileKATKI PAYI ALACAĞI DAVASI açmıştır ve bu dosya üzerinden müvekkilimin adına kayıtlı bulunan toplam 5 adet taşınmazın hepsine birdenİHTİYATİ TEDBİR konulmuştur.

            Müvekkilim, gayrimenkullerinin üzerinde tedbir varken hiçbir daireyi satamamış ve bu süreç yine uzamıştır.

            3.         Müvekkilim, ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mevkiinde ….Parselde kayıtlı, …Cilt ve …. sayfa no ile kayıtlı … KATTA BULUNAN … NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜMDE kayıtlı dairesine alıcı bulmuştur. Bunun üzerine, …..Mahkemesi Hakimliği’ne 16.01.2014 tarihindetedbirin kaldırılması  talebimizi içeren dilekçemizi sunmuştuk(EK-3) ve bu talebimiz kabul edilerekTEDBİRİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR(EK-4) Mahkemece 24.01.2014tarihinde …. Tapu Sicil Müdürlüğü’ne yazılan  TEDBİRİN KALDIRILMASI hususundaki yazı ile de bahsi geçen taşınmaz üzerindeki TEDBİR KALDIRILMIŞTIR(EK-5)

            4.         Anılan dosya nezdinde, TAKİP ALACAKLISI VEKİLİ,HÜKMÜN İCRAEN YERİNE GETİRİLMESİNİ TEMİNEN TEMİNAT MAHİYETİNDE MÜVEKKİLİN MALLARINA HACİZ KONULMASINI TALEP ETMİŞTİR.

            Sayın mahkemenizce tetkik edildiğinde görüleceği üzere, müvekkilin tüm taşınmazları haczedilmiştir.

            ….1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/…. E. Sayılı haciz yazıları ile ….-TL bedel ile alacaklı …. lehine, müvekkilimin tüm mal varlığına haciz işlenmiştir.Takyidatlı tapu kayıtları ektedir.(EK-6)

            5.         ASIL ALACAĞI, FER’İLERİ VE TAKİP GİDERLERİNİ AŞAN ÖLÇÜDE HACİZ YAPILMIŞTIR. BU DURUM İİK 85/I’E VE YARGITAY İÇTİHATLARINA AYKIRIDIR.Şöyle ki;

            YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ 2000/3575 E. 2000/3801 K. ve 15.05.2000 tarihli kararında “…..HACZİ MÜMKÜN TAŞINMAZLAR AÇISINDAN DEĞER TESPİTİ YAPARAK, ALACAK MİKTARINI KARŞILAYACAK TAŞINMAZLARI BELİRLEMEK VE FAZLA HACİZLERİ KALDIRMAK GEREKİR….”demektedir.

            Ve yine Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre;“İCRA MEMURUNUN, TAKİP KONUSU ALACAK VE TAKİP MASRAFLARINI KARŞILAYACAK MİKTARDAN FAZLA MAL HACİZ ETMEMESİ GEREKİR”, demektedir.

            Ayrıca yine Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, “HACZEDİLMİŞ OLAN TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELİNİN BORCU KARŞILAMAYACAĞI ANLAŞILMADIKÇA BORÇLUNUN DİĞER TAŞINMAZLARINA MÜRACAAT EDİLMEYECE DURUMU SÖZ KONUSUDUR”.denmektedir.

            6.         Hiçbir kıymet takdiri yapılmadan, ….. 1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/…. E. Sayılı dosyasında, müvekkilimin tüm taşınmaz malları üzerine İİK 85/I’e aykırı olarak konulan taşkın haciz işleminden dolayı işbu şikayet davasının açılması zorunluluğumuz doğmuştur.

            AÇIKLAMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ TÜM SEBEPLERDEN DOLAYI, SAYIN MAHKEMENİZCE TAŞKIN HACİZLERİN KALDIRILMASI YÖNÜNDE KARAR VERİLMESİ HALİNDE ÖNCELİKLEyukarıda izah etmeye çalıştığımız durumu dikkate alarak, iş bu dilekçenin ekinde yer alan …..İli, ….İlçesi, ….Mevkiinde ….Parselde kayıtlı, …Cilt ve ….sayfa no ile kayıtlı … KATTA BULUNAN …NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASINItalep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK. m. 16 vd. ve ilgili maddeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER              :

  1. …..Mahkemesi’nin 2010/… E. , 2012/…K. sayılı kararı
  • …. 1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/… E. Sayılı takip dosyası

SONUÇ VE İSTEM           :Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız ve sayın mahkemenizce de re’sen dikkate alınacak sebepler doğrultusunda;

  1. Davamızın kabulü ile….İli, …. İlçesi, … Mevkiinde ….Parselde kayıtlı, …. Cilt ve …. sayfa no ile kayıtlı … KATTA BULUNAN …. NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜZERİNDEKİTAŞKIN HACZİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİNİ,
  2. Yargılama giderleri veücreti vekaletinkarşı tarafa yükletilmesine karar verilmesinisaygılarımla arz ve talep ederim. …..2014

ŞikayetEden

…..

Vekili
Av. Fatih YEŞİLYURT

Ekleri;1-Vekaletname sureti

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir