Adli Sicil ve Arşiv Kaydının Silinmesi Örnek Dilekçe Örneği

Uncategorized , , , , , , , ,

ADLİ SİCİL VE İSTATİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Talep Eden         : Harun

Adres                   :  Erenler/SAKARYA

Vekili                   : Av. Fatih YEŞİLYURT Sakarya Barosu Baro Sic. No:1027

Adres                   : Cumhuriyet Mah. 198. Sok. Erol İş Merkezi No:2/301 Adapazarı/SAKARYA

Konu                     : Adli sicil arşiv kaydının silinmesi talebidir.

Açıklamalar       :

1-            Müvekkil Harun , Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/570 E. – 2006/578 K. Sayılı dosyası kapsamında 6136 sayılı kanununun 13/3. Maddesine muhalefetten dolayı  yapılan yargılamasında 10 Ay Hapis ve 407 YTL para cezası ile cezalandırılmış ve işbu hapis ve para cezasının ise ertelenmesine karar verilmiştir. Yargılamayı yapan mahkeme tarafından herhangi bir hak yoksunluğuna dair karar ise verilmemiştir. (EK-1 Mahkeme ilamı)

                Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 19.09.2006 tarih 2006/570 E. – 2006/578 K. Sayılı kararı ise 26.09.2006 tarihinde kesinleşmiş olup 09.02.2012 tarihinde ise infaz edilmiştir. (Ek-2 Mahkeme ek kararı )

                Müvekkil ise kurumunuza 2012 yılı içerisinde tarihsiz bir dilekçe ile adli sicile ve adli sicil başvuru kayıtlarının silinmesini talep etmiştir. (EK-3 Müvekkilin tarihsiz başvuru dilekçesi)

                Müvekkilin bu başvurusuna kurumunuz tarafından verilen 14.05.2012 tarih B.03.0.AİG.0.03.00.00.00-251.03.08-9678 sayı cevabi yazıda Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 19.09.2006 tarih 2006/570 E. – 2006/578 K. Sayılı kararı ile oluşturulan sabıka kaydının  adli sicil kaydından silindiğini ve bu kayıtların arşiv kaydına alındığını, aynı kanunun 12. Maddesinde sayılan şartların oluşması halinde gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir. ( EK-4 Kurumunuz 14/05/2012 tarihli cevabi yazısı)

2-            Hali hazırda yürürlükte bulunan, 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun geçici 2. maddesi 1. fıkrasında “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarıyla bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 Sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir; diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.” şeklindeki ve 11.4.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6290 Sayılı Adli Sicil Kanunu İle Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 3. maddesiyle değişik 2. fıkrasında “Bu Kanunun yayımı tarihinde, Anayasanın 76. maddesiyle bazı özel kanunlarda yer alan ve bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından, arşive alınan veya şartları oluştuğu halde ya da henüz şartları oluşmadığı için arşive alınmayan kayıtlar hakkında 12. maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.” şeklindeki ve 6290 Sayılı Kanun’un 3. maddesiyle eklenen 3. fıkrasında “ İkinci fıkrada sayılanlar dışında, birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar 3682 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan mahkûmiyetin esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinir.” şeklindeki düzenlemeler nazara alındığında, müvekkil hakkındaki 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçuna dair mahkumiyet kaydının 6136 Sayılı Kanun’un 7/ son madde ve fıkrasında sayılan suçlardan olup ancak herhangi bir hak yoksunluğuna dair karar verilmemiş olup 6290 Sayılı Kanun’un 3. maddesiyle değişik 5352 Sayılı Kanun’un geçici 2/2 maddesi uyarınca ve aynı Kanun’un 12/1-c. maddesindeki şartların gerçekleşmesi halinde arşiv kaydından silinmesi mümkündür.

                İşbu dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz mahkeme ilamında müvekkil hakkında ceza tecziyesine gidilirken Tck mad.53 hükmü uygulanmamış dolayısıyla müvekkilin aleyhine olarak bir hak yoksunluğu kararı verilmemesinden dolayı 5352 sayılı yasanın 12/1-c. Bendinin uygulanması gerekmektedir.

                İlgili kanun hükmü MADDE 12 – (1) (Değişik : 629- 5.4.2012 / m.2) Arşiv bilgileri;

            c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle, tamamen silinir. 

            Eğer Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 19.09.2006 tarih 2006/570 E. – 2006/578 K. Sayılı kararında müvekkil hakkında bir hak yoksunluğu kararı olsa idi 5352 sayılı yasanın 12/1-b hükmünün uygulanması gerekirdi. Ancak ilgili mahkeme ilamında müvekkilin aleyhine olarak verilen hükümde herhangi bir hak yoksunluğuna sebebiyet veren bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından 5352 sayılı yasanın 12/1-c hükmünün uygulanarak müvekkilin arşiv kaydından 19.09.2006 tarih 2006/570 E. – 2006/578 K. Sayılı kararı ile verilen mahkumiyet hükmüne ait kayıtların tamamının müvekkilin arşiv kaydından silinmesi gerekmektedir.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar ve sayın kurumunuzun resen göz önünde bulunduracağı sebepler dahilinde müvekkilin adli sicil arşiv kaydında yer alan kayıtların 5352 sayılı yasanın 12/1-c maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmesinden dolayı müvekkilin adli sicil arşiv kayıtlarının silinmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim. 28.12.2017

                                                                                              Talep Eden

                                                                                               Vekili: Av. Fatih YEŞİLYURT

EKİ: 1- Mahkeme ilamı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir