Güç Efor Tazminatı – Çalışma Gücü Kaybı Oranın Tespit Edilmesi

Güncel İçtihatlar , , , , , , , ,

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi         2019/2919 E.  ,  2020/644 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ
İLK DERECE
MAHKEMESİ : ANTALYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen tazminat davasının kısmen kabulüne dair verilen hüküm hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda; tarafların istinaf başvurusunun kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacılar vekili, davacı …’ın 09/12/2015 tarihinde akrabasının davalıdan kiraladığı dükkana gittiğini, tadilat halindeki dükkanda gezerken bastığı cam bölmenin kırıldığını, bodrum kata düşerek yaralandığını, belinde kırık oluştuğunu, platin takıldığını, işgücü ve efor kaybı olduğunu, çalışamadığını, davacı …’ın eşi olan davacı …’nin de ağır travma yaşadığını, yapı maliki davalının kusursuz sorumlu olduğunu ileri sürerek şimdilik davacı … için 10.000.00.-TL maddi, 20.000.00.-TL manevi, davacı … için 10.000.00.-TL manevi tazminatın olay tarihinden yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davacı …, 17/04/2018 tarihli ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini 134.380.26.-TL yükseltmiştir.
Davalı, sorumluluğun yüklenici ve Belediyeye ait olduğunu, davacının dikkatsiz davrandığını, talebin yüksek olduğunu, kusur oranlarının belirlenmesi gerektiğini belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, 3.001.80.-TL geçici, 131.378.46.-TL sürekli iş göremezlik tazminatının, 20.000.00.-TL manevi tazminatın olay tarihinden yasal faizi ile davalıdan alınarak davacı …’a, 1.000.00.-TL manevi tazminatın olay tarihinden yasal faizi ile davalıdan alınarak davacı …’ye ödenmesine karar verilmiş, taraf vekilleri istinaf yasa yoluna başvurmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından davalının istinaf başvurusunun reddine, davacıların istinaf başvurusunun kabulüne, ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, davanın kısmen kabulüne, 3.001.80.-TL geçici, 131.378.46.-TL sürekli iş göremezlik tazminatının, 20.000.00.-TL manevi tazminatın olay tarihinden yasal faizi ile davalıdan alınarak davacı …’a, 8.000.00.-TL manevi tazminatın olay tarihinden yasal faizi ile davalıdan alınarak davacı …’ye ödenmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir .
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı bilgi ve belgelere, özellikle temyiz olunan bölge adliye mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre, sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 16/II-c bendi uyarınca Adli Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Kurulu “meslekte kazanma gücü kaybı” hususunda bilimsel ve teknik görüşlerini mahkemeye bildirmekle görevli kılınmıştır.Anılan bu hükme göre, davacı …‘ın yaşı ve meslek grubu dikkate alınarak maluliyet raporu Adli Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Kurulu’ndan  alınmalıdır.
Adli Tıp Kurumu 3.İhtisas Kurulu’ndan alınacak rapor ile davacı …‘ın iş göremezlik oranı belirlenerek, iş göremezlik zararının buna göre saptanması gerekir.Mahkemece, usulüne uygun biçimde hazırlanmayan maluliyet raporuna itibar edilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir. Adli Tıp Kurumu 3.İhtisas Kurulu’ndan alınacak rapor ile çalışma gücü kaybı oranı belirlendikten sonra, maddi tazminat hesabı konusunda uzman olan bilirkişiye davacı …’ın talep edilebileceği geçici ve sürekli iş göremezlik tazminatı hesaplatılarak varılacak uygun sonuca göre bir karar verilmelidir.
İlk derece mahkemesi kararının, yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına karar verilmiş olduğundan, HMK’nın 373 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu karara karşı yapılan davalının istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin bölge adliye mahkemesi kararının da kaldırılmasına karar verilmiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle sair temyiz itirazlarının reddine; ikinci bentte açıklanan nedenlerle 6100 sayılı HMK’nun 373 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca temyiz olunan bölge adliye mahkemesi kararının KALDIRILMASINA, aynı Kanunun 371 inci maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 03/02/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir