Devremülk Sözleşmesinde Cayma Hakkı

Güncel İçtihatlar , , , , ,

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi  2015/532 E.  ,  2016/5692 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı şirket elemanları tarafından hediye tatil kazandınız denilerek 11.12.2011 tarihli dava konusu sözleşmeyi imzaladığını,sözleşme kapsamında 1.800,00 TL ödeme yaptığını, kapıdan satış şeklinde … . Tatil Köyü Devre Tatil Üyelik sözleşmesinden 18.01.2013 tarihli ihtarname ile cayma hakkını kullandığını ileri sürerek,sözleşmenin iptali ile ödemiş olduğu 1.800,00 TL’nin ve senetlerin iadesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalı şirketin elemanlarınca hediye tatil kazandınız denilerek davalı şirketin tesisinde bulunmadan ve tesisi hiç görmeden devre tatil sözleşmesini imzaladığını,ancak tatil hakkını hiç kullanmadığını ileri sürerek,sözleşmenin feshi ile ödemiş olduğu bedelin iadesi istemiyle eldeki davayı açmış,davalı şirket ise tesisin kullanıma hazır olduğunun davacıya telefon ile bildirildiğini ve cayma hakkını süresinde kullanmadığını savunmuştur.Mahkemece,davacının davalı şirketten almış olduğu devre tatil için imzalanan sözleşme gereğince kendisine tahsil edilen devre tatilin hazır edildiğinin bildirilmesinden itibaren bir yıllık yasal süre geçtikten sonra sözleşmeden cayma yoluna gittiğini,sözleşmeden caymanın haksız olduğu gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiştir.
4822 Sayılı Yasa ile değişik 4077 Sayılı TKHK’nun 8/1 maddesinde, “… kapıdan satış,işyeri,fuar,panayır gibi satış mekânları dışında önceden mutabakat olmaksızın yapılan tecrübe ve muayene koşullu satışlardır.” şeklinde tanımlanmış olup davacının, davalı şirketin temsilcileri tarafından gezi amaçlı götürüldüğü sırada daha önceden düşünmediği ve devre tatil satın almak için de gitmediği halde,yapılan tanıtımlar üzerine hazırlıksız bulunduğu bir sırada imzalamış olduğu sözleşmenin,kapıdan satış şeklinde yapıldığının kabulü gerekir.Bu tip satışlar,tecrübe ve muayene koşullu satışlardan olduğundan cayma hakkı,ancak hizmetin ifasından sonra, başka bir ifade ile tatil hakkı kullanıldıktan sonra işlemeye başlayacak olup bu süre içinde sözleşme askıdadır.
Davacının, sözleşmeye uygun kullanımı bulunmadığına göre bu durumda cayma hakkını kullanma süresi henüz başlamamış olup davacının cayma hakkını kullanması mümkündür. Hal böyle iken mahkemece, sözleşmenin feshi ve ödenen bedelin iadesine karar verilmesi gerekirken,yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi, usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 24.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir