İş Arkadaşına Terbiyesiz Demek – İşyerinin Huzurunun Kaçırılması – İş Aktinin Haklı Olarak Feshi

Güncel İçtihatlar

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2017/17532 K. 2020/13531 T. 27.10.2020

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;müvekkilinin davalı şirketin …’ndeki şubesinde 01/01/2010 tarihinden 04/12/2014 tarihine kadar sürekli ve kesintisiz olarak belirsiz süreli iş akdi ile çalıştığını,davalının iş akdini sonlandırdığına dair Beyoğlu 1. Noterliğinin 10/12/2014 tarih ve 20932 yevmiye numaralı ve 12/12/2014 tarih ve 21299 yevmiye numaralı ihtarnameler gönderdiğini, ihtarnamede diğer personel …’e karşı dövme teşebbüsünde bulunduğu ve ona hakaret ettiği gerekçesiyle iş akdinin iş kanunu 25/II-d maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiğinin bildirildiğini, davacının …’in personele yakışmayan tutum ve davranışlarıyla kendisiyle muhatap olmamaya çalıştığını, iş yerinde şirket müdürü …’ın bu personeli koruduğunu, …’in de müdür tarafından korunduğu için patron gibi davrandığını ve iş yerinden uzun süreler ayrıldığını, bu nedenle diğer personelin daha çok çalışmak zorunda kaldığını, … yüzünden mağaza müdürü tarafından müvekkilinin sürekli psikolojik baskı altında olduğunu, müvekkilinin Rize 2. Noterliğinin 05/12/2014 tarih 10823 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile davalı şirket tarafından tüm hak ve alacaklarını talep ettiğini, davalının herhangi bir ödeme yapmadığını ileri sürerek,kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarını istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının iş akdinin İş Kanunu’nun 25/II-d maddesi uyarınca işçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması nedeniyle haklı olarak feshedildiğini, davacının iş akdinin haklı nedenle feshine sebep olan müvekkil şirket prosedür ve kurallarına aykırı fiil ve eylemi aynı mağazada görev yapan personellerin vermiş olduğu savunmalar ve tutanaklar ile de doğrulandığını, müvekkil şirket ile davacı arasındaki güven ilişkisi ortadan kalkmış olup davacının eylemi ile mağazanın çalışma ortamını ve huzurunu onarılmayacak ölçüde zedelediğini, davacının dava dilekçesinde işten haksız olarak çıkarıldığı yönündeki iddiasının gerçek dışı olduğunu, bu iddialarına ilişkin herhangi bir dayanak göstermediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece toplanan deliller, tanık beyanları,bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamının değerlendirilmesinde; davacının iş akdinin davalı işverenlikçe feshedilmesinin haklı sebeple gerçekleşmediği, iş akdinin feshinin geçerli geçerli nedenlere dayandığı, davacının kıdem ve ihbar tazminatı almaya hak kazanacağı anlaşıldığından davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

Somut uyuşmazlıkta davacı işçi iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürmüş,ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuştur.Davalı işveren davacının işyerinde diğer işçiye sataşması sebebiyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur.

Mahkemece iddiaya konu eylemlerin haklı neden ağırlığında olmadığı ve geçerli nedenle fesih olarak değerlendirilebileceği gerekçesi ile her iki tazminat isteğinin kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriğinde bulunan fesih yazısı,tutanak içeriği ile tanık beyanlarına göre davacının iş sebebiyle anlaşmazlık içinde bulunduğu diğer çalışan Y.’in üzerine yürüdüğü “terbiyesiz”kelimesini kullandığı sabit olup,olayların gelişimi bir bütün olarak değerlendirildiğinde davacının eylemi sataşma niteliğinde olup; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/2-d bendi uyarınca sözü edilen eylem haklı feshi niteliğindedir.

Davalı işverenin feshi yasal süresi içinde gerçekleşmekle, ihbar ve kıdem tazminatı istemelerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne dair hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.10.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir