mal rejimi avukatı

MAL REJİMİ DAVA DİLEKÇESİ

Makale , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mal rejimi alanında uzman kadrosu ile mal rejiminin tasviyesi, mal rejimi dava dilekçesi, mal paylaşımı, tasviye dilekçesi, mallara katılma davası, katılma dava dilekçesi, mal paylaşımı dava dilekçesi ile uzman avukat kadrosundan destek alabilirsiniz.


Mal rejiminin tasfiyesi dava dilekçesi , Mal paylaşımı dava dilekçesi ,
Mal rejimi tasfiyesi dava dilekçesi,

İlgili konuda uzman kişilerden destek almak için iletişime geçiniz.

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

SAKARYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ NE

DAVACI : ESHFAQ SHAKIR AHMED
Yenidoğan Mah. Fabrika Cad. No:11 İç Kapı No:4 Adapazarı/SAKARYA

DAVALI : AMMAR ISMAEL
Tepekum -Merkez Mah. 1149 Nolu Sk. No :37/3 Adapazarı/Sakarya
KONU : Mal rejimi tasfiyesi için 1.000-TL, (Bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak gerçek değerle ilgili fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla),

OLAYLAR VE AÇIKLAMALAR;

1- Davalı ile 2004 tarihinden beri devam eden bir evliliğimiz bulunmaktadır. Ancak davalı taraf 27.11.2019 tarihinde şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı olarak Sakarya 1. Aile Mahkemesinin 2019/623 Esas sayılı dosyası ile boşanma davası açtım.

Evlilik birliği sırasında edinilmiş bulunan taşınmaz müşterek hane davalı koca adına kayıtlı olup, taşınmaz bilgileri aşağıdadır.

Sakarya ili Adapazarı ilçesi Tepekum Mah. 153 ada 142 parsel nolu taşınmaz( Bu taşınmaz evlilik birliği içerisinde satın alınmış edinilmiş mal olup, davalı koca adına tapuda kayıtlıdır. Bu sebeple sayın mahkemenizden Adapazarı Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazarak tedbir şerhinin konulmasını talep ederiz.

2- Sözleşmeyle başka mal rejimi seçilmediğinden, mal rejiminin sona erdiği boşanma davasının açıldığı 27.11.2019 tarihine kadar yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. Buna göre dava konusu edilen malvarlıkları , taraflar arasında “edinilmiş mallara katılma rejiminin” geçerli olduğu dönemde kazanılmış bulunmaktadır. Evlilik içinde 01.01.2002 tarihi sonrası eşlerden biri adına edinilen mal varlığı üzerinde diğer eşin yasadan kaynaklanan artık değerin yarısı oranında katılma alacağı isteme imkanı bulunmaktadır ( TMK.nun 231, 236/1.m. ).Bu nedenle dava konusu malvarlıkları MK. md. 219/b.1,5 ve MK md. 222/son gereği davalının EDİNİLMİŞ MALI olup, yasa gereği tasfiye sırasında mevcut edinilmiş mallar, tasfiye anındaki (Tasfiye anı karar tarihidir, karara en yakın tarih ) sürüm değeri ile hesapta dikkate alınmalıdır.

Edinilmiş mallara katılma rejimi dava dilekçesi, Katılma alacağı dava dilekçesi , Mal paylaşımı davası dilekçe örneği

3- Davalının, yukarıda izaha çalışılan nedenlerle oluşacak katılma alacağıma ulaşmamı engellemek kastıyla dava konusu taşınmazları danışıklı olarak üçüncü kişilere devretmesini engellemek açısından tapu kaydı üzerine ihtiyati tedbir kararı konulması gereği vardır. Çünkü davalının bu taşınmazı satmak için sın zamanlarda sürekli olarak ev için müşteri getirdiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık beyanı(isim ve adresleri bilahare bildirilecektir.), keşif,bilirkişi incelemesi, Sakarya 1.Aile Mahkemesinin 2019/623 E. Sayılı dosyası, yemin, isticvap ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER :TMK m.218-241 vd, HMK ve BK ile ilgili yasal mevzuat

İSTEM SONUCU : Yukarıda arz edilen nedenlerle;

Mal Rejimi Avukatı – Avukat Fatih Yeşilyurt

Mal rejimi davası dilekçe

1- İhtiyati tedbir talebimin kabulü ile Sakarya ili Adapazarı ilçesi Tepekum Mah. 153 ada 142 parsel zemin no:3 numaralı taşınmaza; Bu taşınmaz evlilik birliği içerisinde satın alınmış edinilmiş mal olup, davalı koca adına tapuda kayıtlıdır. Adapazarı Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılarak tedbir şerhinin konulmasını ve ilgili taşınmazın son tapu ve takyidat kayıtlarının istenilmesine,

2- DAVAMIN KABULÜ İLE TMK’nin 218-241 maddeleri hükümlerine göre tarafların mal rejiminin tasfiyesiyle , lehime tasfiye sonucunda hesaplanacak – fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla- şimdilik 1.000-TL katılma alacağının karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3- Adli yardım talebimin kabulüne,

4- Tüm fazlaya dair talep ve dava haklarımın saklı tutulmasına ,

5- Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 30.12.2019

Mal rejimi davası dilekçe örneği, Mal rejimi davası dilekçesi,
Mal rejimi dava dilekçesi örneği,
Mal ayrılığı dava dilekçesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir