Miras Hukuku

Mal Rejimi Yargıtay Kararı ve Çözümü

Güncel İçtihatlar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hukuk Dairesi 2021/16403 E. , 2021/4072 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi
(Birleşen Dava… 3. Aile Mahkemesi’nin 2010/620 Esas- 2011/360 Karar
Sayılı dosyası )
ASIL VE BİRLEŞEN DAVADA
ASIL VE BİRLEŞEN DAVADA
DAVALILAR: 1-… 2-… vekili Av. …
3-… vekili Av. …
4-… 5-…

Mal Rejimi

Taraflar arasındaki muvazaa iddiasına dayalı tapu iptal ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda;
kararda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davaların konusuz kalması nedeniyle esas hakkında
karar verilmesine yer olmadığına dair verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalı … Çelik vekili,
davalılar … ile … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R —Mal Rejimi Yargıtay Kararı ve Çözümü

Davacı vekili, müvekkili ile davalı …’ın evli olduklarını, boşanma süreci öncesinde davalı eş …
tarafından müvekkilinden mal kaçırmak kastıyla muvazaalı olarak asıl ve birleşen dosyada dava konusu
yapılan taşınmazların devrinin diğer davalılara tapuda satış gösterilmek suretiyle tescilinin yapıldığını
belirterek tapu iptal ve tescil isteminde bulunmuştur.
Davalılar davanın reddini savunmuştur.

Mal Rejimi Avukatı Fatih Yeşilyurt


Mahkemece, davacı ve davalı … arasında görülen mal rejiminden kaynaklanan katılma alacağına ilişkin
dava ile eldeki davada aynı taşınmazların konu edildiği, katılma alacağı davasının neticelenerek davacı
lehine katılma alacağına hükmedildiği, eldeki davanın konusuz kaldığı belirtilerek asıl ve birleşen
davaların konusuz kalması nedeniyle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş;
karar, davacı vekili, davalılar …, … ve … vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Kural olarak muvazaa nedeniyle hakları zarara uğratılanlar, tek taraflı veya çok taraflı hukuki işlemlerin
geçersizliğini ileri sürebilirler. Çünkü, danışıklı olan bir hukuki işlem haksız eylem niteliğindedir.


Muvazaalı muamele (danışıklı işlem) ile hakkın zarar gördüğünün benimsenebilmesi için danışıklı
işlemde bulunandan bir alacağın olması ve bu alacağın ödenmesini önlemek amacıyla danışıklı işlemin
yapılması gerekir. İşlemin danışıklı olduğu kanıtlanırsa davacılar, işleme konu edilen maldan alacağını
almak için yararlanabilecektir. Davacının bu davadaki amacı, alacaklarını tahsil edebilmek için muvazaa
nedeniyle temelde geçersiz olduğunu ileri sürdüğü işlemin hükümsüzlüğünü sağlamaktır.
Öte yandan medeni usul hukukunda hukuki yarar, mahkemeden hukuksal korunma istemi ile bir
davanın açılabilmesi için davacının bu davayı açmakta (mahkemeden hukuksal korunma istemekte) bir
çıkarının bulunmasıdır. Bu çıkarın da karar verilene kadar sürmesi gerekir. TBK’nın 19. maddesine göre
dava açılabilmesi için davacının kesinleşmiş bir alacağının varlığı ön koşul değildir. Ancak davacıların bu
davayı açmakta hukuki yararı olması için davalıdan bir alacağının olması gereklidir.
Dava, muvazaa hukuksal sebebine dayalı tapu iptal-tescil istemine ilişkindir. Davacının alacağı… 2. Aile
Mahkemesi’nin 2014/574 esas sayılı dosyası ile hüküm altına alınan ve mal rejimi tasfiyesi sebebiyle
davacıya ödenmesi gereken meblağdır. Davacının iş bu davayı açmakta davalı …’tan alacağının
bulunması sebebiyle hukuki yararının olduğu aşikar olup katılma alacağı davasından kaynaklanan
alacağa hükmedilmiş olması sebebiyle eldeki davanın konusuz kaldığından bahsetmek mümkün
değildir. Mal Rejimi.


Şu halde mahkemece, yukarıdaki ilkeler ve yapılan açıklamalar dikkate alındığında davacının mal
09/10/2021 15:00 Yargıtay Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü Tarafından Oluşturulmuştur. Sayfa 1
YARGITAY BAŞKANLIĞI
rejiminden kaynaklanan katılma alacağına dair hüküm tesis edildiğinden bahisle davanın konusuz
kaldığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olması doğru olmamış, eldeki davanın
muvazaa iddiasına dayalı tapu iptal tescil davası olması gözönüne alınarak muvazaa iddiasının esasının
incelenmek suretiyle toplanan ve toplanacak deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar
verilmelidir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle asıl ve birleşen davada davacı vekilinin temyiz itirazlarının
kabulü ile kararın BOZULMASINA, tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer
olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden asıl ve birleşen davada davacı ve davalılar
Ramazan Çelik, … ile …’ye geri verilmesine 01/07/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Mal Rejimi – Mal Rejimi Avukatı

Bizlere  https://fatihyesilyurt.av.tr/ İnternet sitemizin iletişim sayfasında yer alan telefon numaralarımızWhatsApp destek hattından veya mail adresimiz ile her zaman ulaşabilirsiniz.

Cep : 0539 479 30 51

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir