sakarya boşanma avukatı

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası

Güncel İçtihatlar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hukuk Dairesi 2021/3327 E. , 2021/4767 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ: Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ: Karşılıklı Boşanma

Zina Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince
verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından zina hukuki
nedenine dayalı boşanma talebinin reddi, tazminatların miktarı, ortak çocuklar… ile …’nin velâyeti,
çocuklar yararına hükmedilen nafakalar ve kadın lehine hükmedilen tedbir nafakası yönünden; davalıdavacı kadın tarafından ise her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü: Zina Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Zina Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası


Davacı-davalı erkek tarafından açılan davada terditli boşanma talebinde bulunulmuş, zina hukuksal
sebebine dayalı boşanmanın koşullarının bulunmaması halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması
nedeniyle boşanma talep edilmiştir. Davalı-davacı kadının karşı davası evlilik birliğinin temelinden
sarsılması hukuki nedenine dayanmaktadır. İlk derece mahkemesince erkeğin zinaya dayalı davası ile
kadının davasının reddine karar verilerek erkeğin “Evlilik birliğinin temelinden sarsılması” nedenine
dayalı boşanma davasının kabulü ile boşanmanın ferilerine hükmedilmiştir. Karara karşı taraflarca
istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve erkek tarafından yapılan başvuruda, diğer istinaf sebepleri
yanında, zinaya dayalı davasının reddi yönünden de başvuruda bulunulmuştur. Bölge adliye
mahkemesi, erkeğin boşanma sebebine yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine karar vererek
başvuruları kabul ettiği feriler yönünden yeniden hüküm kurmuştur. Zina Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Zina Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası


Davacı-davalı erkek tarafından dosyaya sunulmuş olan fotoğrafların hukuka aykırı olarak elde edildiğini
ispat yükü davalı-davacı kadındadır. Davalı-davacı kadın, kanun yolu başvurularında ispat için delillerin
elde edildiği söylenen bilgisayarın incelenmesi talebinin reddedildiği belirterek kararın bozulmasını talep
etmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Tahkikatın sona ermesi” başlıklı 184. maddesinde hâkimin
tarafların iddia ve savunmalarıyla toplanan delilleri inceledikten sonra, duruşmada hazır bulunan
taraflara tahkikatın tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için söz vereceğini ve tarafların tahkikatın
tümü hakkındaki açıklamalarından sonra, tahkikatı gerektiren bir husus kalmadığını görürse, tahkikatın
bittiğini taraflara tefhim edeceğini düzenlemiştir. Somut olayda; sözlü yargılamadan önce yapılan
duruşmada taraflara tahkikata ilişkin sözleri sorulmuş ve kadın vekili açık olarak “Araştırılacak başka
hususun kalmadığını” beyan etmiştir. Tahkikatın sona erdiği celsede açık olarak araştırılacak başka
hususun kalmadığını beyan eden davalı-davacı kadının, kanun yolu aşamalarındaki delillerinin
toplanmadığı iddiasına itibar edilemez.

zina-aldatma
zina-aldatma

Bu itibarla, davalı-davacı kadın dosya kapsamındaki delillerin
hukuka aykırı şekilde elde edildiğini ispatlayamamıştır. Yine, davalı-davacı kadın temyiz dilekçesinde
erkeğin ıslah talebinin süresinde olmadığını iddia etmişse de, istinaf dilekçesinde bu yönde açık bir
başvurusu ve iddiasının olmaması karşısında, kadının iddialarına itibar edilmemiştir. İlk derece
mahkemesi ile bölge adliye mahkemesi kararlarında, dosya kapsamındaki delillerden, davalı-davacı
kadının başka bir erkek ile cinsel olarak yakınlaştığı ancak cinsel birleşmenin ispatlanamadığından
bahisle, erkeğin zina hukuki nedenine dayalı davasının reddine karar verilmiştir. Zinanın varlığı erkek
tarafından dosyaya sunulan fotoğraflar, davalı-davacı kadının telefon kayıtları ve tanık beyanları ve tüm
dosya kapsamı ile sübut bulmuştur. Öyleyse, erkeğin zinaya dayalı boşanma davasının kabulü
09/10/2021 16:24 Yargıtay Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü Tarafından Oluşturulmuştur.

Zina Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası


YARGITAY BAŞKANLIĞI
gerekirken, delillerin takdirinde hataya düşülerek yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru
görülmemiş ve kararın bozulmasını gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda gösterilen sebeplerle, bölge adliye mahkemesi kararının BOZULMASINA; bozma
sebebine göre tarafların sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde
temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesine
gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 14.06.2021 (Pzt.)

Zina Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir