Alkollü Araç Kullanmak – Sürücü Belgesine El Konulması

Güncel İçtihatlar , , , , , , ,

T.C.
SAKARYA 2. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ DEĞİŞİK İŞ KARAR
DEĞİŞİK İŞ NO : 2021/5005

HAKİM :
KATİP :

İTİRAZ EDEN :
VEKİLİ : Av. FATİH YEŞİLYURT
KARARINA İTİRAZ EDİLEN : SAKARYA TRAFİK DÜZENLEME VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ
İTİRAZIN KONUSU : İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ
İTİRAZ TARİHİ : 07/11/2021
KARAR TARİHİ : 30/12/2021
İtiraz eden Hasan vekili Av. Fatih Yeşilyurt 07/11/2021 tarihli dilekçe ile Sakarya Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğinin 25/11/2021 tarih MA seri ve 82857120 sıra numaralı idari para cezası ile 25/11/2021 tarih ve 555606 numaralı Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağına itiraz etmiş olmakla, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İtiraz eden vekili dilekçesinde özetle; müvekkilinin üflediği alkolmetre cihazının kalibrasyonun ayarının doğru şekilde yapılmadığını, müvekkilinin çok az kullandığı alkol kullanmasına rağmen sınır olan 50 promilin biraz üzerinde 54 promil çıkması cihazın hatalı bir ölçüm yaptığı sonucunu ortaya koyduğunu belirterek usul ve yasalara aykırı olarak düzenlenen idari para cezası işlemi ve sürücü belgesi geri alma tutanağının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Sakarya Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğine müzekkere yazılarak trafik idari para cezası karar tutanağının esasına ilişkin belgeler getirtilmiştir.
Sakarya Valiliği Emniyet Müdürlüğünün hâkimliğimize göndermiş olduğu savunma dilekçesinde; Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı görevliler tarafından, 25/11/2021 günü saat 00.18’de Sakarya/Adapazarı Kavaklar caddesi Essen Market önünde durdurularak denetime tabi tutulan .. FD 8667 plaka sayılı otomobil sürücüsü Davacının, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97. Maddesinin “Trafik görevlilerince sürücülerin alkol oranlarının tespitinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.” alt başlığının (a) bendinde; “Sürücülerin alkol oranlarının tespitinde; tarih, saat ve ölçüm sonucu ile cihaza ait seri numarasını gösterir çıktı verebilen ve kalibrasyon ayarı yapılmış teknik cihazlar kullanılır.” açıklanan türde teknik özelliklere haiz, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünün yetkilendirilmiş görevlilerince her 6 ayda düzenli olarak kalibrasyon ayarı yapılan, son olarak 05/11/2021 tarihinde kalibrasyon ayarı yapılan ve 15/05/2022 tarihine kadar geçerliliği bulunan Armas marka Nam-19 model 1908400372 seri numaralı alkolmetre cihazı ile yapılan alkol ölçümü sonrasında 0,54 promil alkollü olduğu ve geriye dönük beş yıl içerisinde ikinci kez alkollü olarak araç kullandığı tespit edildiği, yapılan tespitler doğrultusunda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5. Maddesinde açıklanan “Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, … Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında … Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, … Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar.” hükmünün ihlali nedeniyle davacıya MA seri 82857120 sıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile 1.679,00 TL idari para cezası ve 20 ceza puanı uygulanmış, ayrıca Sakarya ilinden verilme 205380 numaralı sürücü belgesi 555606 sayılı Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı ile 25/11/2021-25/11/2023 tarihleri arasında 2 yıl süre ile (730 gün) geçici olarak geri alındığı, davacının vekilinin dilekçesinde belirttiği; ölçülen değerin geçerli olabilmesi en az 20 dakika beklenmesi gerektiği, yapılan denetimde alkol oranının 0,54 promil olarak ölçüldüğü ve cihazdaki 4 promil yanılmapayıolabileceğiileilgili olarak; Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “Alkol, Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeler Etkisi Altında Araç Sürme Yasağı” başlıklı 97 maddesinde; “f) Teknik cihazla yapılan ölçüm sonucuna itiraz edilmesi durumunda tekrar ölçüm yapılmaz, yapılan işlemlere itiraz 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi kapsamındailgili mahkemelere yapılır.” 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı:” başlıklı 48. maddesinin 3. fıkrasında; “Kişinin yaralanmalıveyaölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışması hâlinde, ikinci fıkrada belirtilen muayeneye tabi tutulması zorunludur. Teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen bu sürücüler, en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır. Bu işlem bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75 inci maddesi hükümleri, beşinci fıkrası hariç olmak üzere uygulanır.” hükümlerine yer verildiği, teknik cihazla yapılan ölçüm sonuçlarına itirazın ancak mahkemelere yapılabileceği, yaralanma veya ölümle sonuçlanan kazalar ile trafik görevlilerince el konulan maddi hasarlı kazaya karışarak ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen veya yapılan ölçüme itiraz eden sürücülerin teknik cihazla yapılan ölçüm sonucuna itirazı halinde tespitin sağlık kuruluşlarında yaptırılabileceği yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile düzenlendiği, alkolmetre cihazı ile yapılan ölçümde 0,54 promil alkollü olduğu tespit edilen kişinin 1 saat 40dakika sonrakendi imkanları ile Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde kan numunesi verdiği test sonucuna göre alkol oranının 0,81 promil çıktığı ve bu durumun şahıs tarafından görevli memurlarımıza telefonla bildirildiği, ancak bu belgenin itiraz eden vekil tarafından başkanlığınıza sunulmadığı anlaşıldığından bahse konu evrakın mevcut hastaneden istenmesi halinde itiraz edenin alkollü olduğunun anlaşılacağı, alınan alkol çıktı saati olan 00.18 ile hastanede 02.00’da yapılan tespit arasında geçen süre zarfındaki kandaki alkol miktarının azalma oranı Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığının 25.11.2008 tarih ve B.03.1.ATK.4.06.00.02/342 sayılı görüş yazısı doğrultusunda her bir saat için 0.15 promil olarak hesaplanır ve sağlık kuruluşundaki tespit edilen sonuç ilave edilerek elde edilecek promil değerine göre işlem yapılacağı hükmü doğrultusunda yapılan hesaplama sonucu arada geçen 1 saat 40 dakikaya karşılık gelen 0,23 promillik fark hastaneden alınan alkol oranı olan 0,81 üzerine eklenerek 104 promil alkollü olarak alkollü araç kullandığının tespit edildiği, belirttiğimiz bütün hususlar birlikte değerlendirildiğinde; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz görevlilerince Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97. Maddesinde belirtilen teknik özelliklere haiz, kalibrasyon ayarı yapılmış alkolmetre cihazı ile yapılan ölçümü sonucunda yasada öngörülen sınırın üzerinde alkollü olduğu ve güvenli sürme yeteneğini kaybettiği tespit edilen davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, Sakarya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince FD 8667 plakalı aracın sürücüsü ….’e yapılan işlemler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda uygulandığı bildirilmiştir.
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; itirazın süresi içerisinde yapıldığı, itiraz edenin 0,54 promil alkollü olduğu, fazla çıkan 0,04 oranın cihazdaki yanılma payı göz önüne alındığından itiraz edenin lehine düşülmesi gerektiği anlaşılmakla itirazın kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-İtiraz eden Hasan vekili Av. Fatih YEŞİLYURT’un itirazının KABULÜNE,
2-Sakarya Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğinin 25/11/2021 tarih MA seri ve 82857120 sıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının KALDIRILMASINA,
3-25/11/2021 tarih ve 555606 sayılı Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağının KALDIRILARAK bu tutanakla alınan sürücü belgesinin itiraz edene İADESİNE,
4-Kararın taraflara tebliğine,
5-İtiraz nedeniyle yapılan masrafın kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair, kararın taraflara tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Sakarya 1. Sulh Ceza Hâkimliğine İTİRAZ yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. 30/12/2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir