adam öldürme avukatı

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçu ve Cezası

Makale , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ceza Dairesi 2021/8561 E. , 2021/14997 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ: Kasten öldürmeye teşebbüs
HÜKÜMLER:1) Mersin 5 . Ağır Ceza Mahkemesinin 17/11/2020 tarih ve 2020/203 Esas – 2020/328
Karar sayılı kararı ile,
Sanık … hakkında,
Katılan …’ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nin 81/1, 35, 62, 53, 58. maddeleri
gereğince 10 yıl hapis cezası,
2)Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesinin 01/03/2021 tarih ve 2021/133 Esas – 2021/429
Karar sayılı kararı ile, İstinaf başvurularının kabulü ile yeniden hüküm kurulmak suretiyle,
Sanık … hakkında,
Katılan …’ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nin 81/1, 35, 53, 58. maddeleri
gereğince 14 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesinin 01/03/2021 tarih ve 2021/133 Esas – 2021/429
Karar sayılı kararının sanık müdafii tarafından 5271 sayılı CMK’nin 291. maddesinde belirtilen süre
içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.
Sanık müdafinin duruşmalı inceleme isteminin 7079 sayılı Kanun’un 94. maddesi ile değişik 5271 sayılı
CMK’nin 299. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin dosya üzerinden yapılması uygun görülmekle;
Sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının 5 yılın üzerinde olması nedeniyle bölge adliye
mahkemesince verilen kararın temyize tabi olduğu belirlenerek yapılan incelemede;Dosya incelendi.

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçu ve Cezası

Gereği görüşülüp düşünüldü;
Sanık … hakkında; katılan …’ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Mersin 5. Ağır Ceza
Mahkemesince kurulan mahkumiyet hükmüne karşı sanık müdafii ve katılan Kurum vekili tarafından
süresinde istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine istinaf başvurusunun kabulü ile sanığın katılan
…’ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nin 81, 35. maddeleri uyarınca 14 yıl 2 ay
hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesinin
01/03/2021 gün ve 2021/133 Esas – 2021/429 Karar sayılı kararında bir isabetsizlik görülmemiş
olduğundan; sanık müdafinin TCK’nin 36, 62, 29. maddelerinin uygulanması gerektiğine, ceza
miktarına, sübuta yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, 5271 sayılı CMK’nin
302/1. maddesi gereğince, isteme uygun olarak TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKMÜN
ONANMASINA,
Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun’un 8.
maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 304/1. maddesi gereğince “Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesine,
Yargıtay ilamının bir örneğinin ise Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesine gönderilmek
üzere” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 14/12/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçu ve Cezası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir