devremülk iptali

Devremülk Davaları- Müşterek Müteselsil Sorumluluk

Makale , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/15294

K. 2016/20250

T. 3.11.2016

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı … Otel İşletmeleri Turizm İnşaat Ticaret A.Ş. avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı, davalı şirketlerle 30/03/2013 tarihinde Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi adı altında devremülk sözleşmesi imzaladığını, sözleşme bedelinin 15.100,00 TL olduğunu; sözleşmeyle birlikte 250,00 TL peşinat ve imzalanan ilk üç senedin karşılığı olan 991,00 TL ödediğini, devre mülkün tesliminin yapılmadığını, 27/06/2014 tarihinde Kocaeli 7. Noterliği aracılığı ile davalılara ihtar çekerek cayma hakkını kullandığını, davalıların senetlerden beş adedini icra takibine koyduğunu belirterek sözleşmenin geçersizliğini, davalılara borcu olmadığının tespit edilmesini, yapılan icra takibinin iptalini ve davalılar aleyhine kötü niyet tazminatına hükmedilmesini, ödenmiş olan 991,00 TL nin iadesini istemiştir.

Davalı  OTEL İŞLETMELERİ TURİZM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, husumetten davanın reddini istemiştir.

Davalı … ORGANİZASYON TURİZM İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, Davanın Kabulüne, davacı ile davalı Şifa Tur arasında 30.03.2013 tarihinde imzalanan sözleşmenin feshine, sözleşmeye dayalı olan ve mahkememiz ara kararı ile ihtiyati tedbir konulan 12.874,00 TL tutarlı 52 adet senet karşılığı davacının davalılara borçlu olmadığının tespitine, sözleşme sebebiyle ödenen toplam 991,00 TL’nin davalılardan müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, İstanbul 14. İcra Dairesinin 2014/12152 Esas sayılı dosyası ile davacı aleyhine icra takibine konulan 5 adet senet dikkate alınarak bu takibin iptaline, karar verilmiş; hüküm davalı .. OTEL İŞLETMELERİ TURİZM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından temyiz edilmiştir.

1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-)Davacı, 30.03.2013 tarihli devremülk satış sözleşmesinin iptali, ödediği bedelin iadesi ve takip konusu yapılan senetlerden dolayı borçlu olmadığının tespiti ile takibin iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, taraflar arasında 30/03/2013 tarihinde devremülk satış vaadi sözleşmesi tanzim edildiği, sözleşme tarihi itibariyle 6502 Sayılı Kanun’un yürürlükte olup, 50.maddenin 9.fıkrasına göre devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı düzenlenmiş olduğu, davacı taraf sözleşmenin iptali için dava açtığından henüz devir veya teslim olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Oysa ki taraflar arasında imzalanan devremülk satış sözleşmesinin “sözleşmenin konusu” başlıklı 2. maddesinde ‘İş bu sözleşmenin konusu … OTEL İŞLETMELERİ TURİZM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne ait … ili, … İlçesi, … Mevkii,… Pafta, … Ada,… numaralı Parselin7/10920 hissesinin satışı, satış bedeli, teslimi, bakım aidatı, resim, harç ve vergilerin ödeme koşulları, gayrimenkulün teslimi sonrası işletilmesi ile ilgili alıcı ve satıcı arasındaki karşılıklı taahhütleri kapsar.’ şeklinde ifade edilen hükümle taraflar arasında devremülk satış sözleşmesi yapıldığı ve söz konusu sözleşmenin resmi şekil şartına tabi olduğu ve taraflar arasında imzalanan sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığından geçersiz sözleşmeye dayalı olarak tarafların verdiklerini iade edecekleri gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken az yukarda belirtilen hatalı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Ne var ki, yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması usulün 438/7 maddesi gereğidir.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle davalı …OTEL İŞLETMELERİ TURİZM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nın sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan sebeplerle yerel mahkemenin kararının gerekçesi yönünden düzeltilerek ONANMASINA, peşin alınan 29,20 TL harcın istenmesi halinde temyiz eden davalı Otel İşletmeleri Turizm İnşaat Ticaret A.Ş.’ye iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 03/11/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir