devremülk iptali

Devremülk İptali 2023 – Devremülk Mağdurları Ne Yapmalı

Makale , , , , , , , , , , , ,

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2015/31702 2017/9209 5.10.2017

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Devremülk İptali 2023

KARAR : Davacı, davalı ile 01/09/2013 tarihli 22.000,00 TL bedelli devre mülk satış sözleşme imzaladığını, 3.000,00 TL yi ödediğini, tapuda devir işleminin gerçekleşmediğini belirterek sözleşmesinin iptalini, ödediği bedelin iadesini ve senetlerin iptalini istemiştir.

Davalı, davanın reddini istemiştir..

Mahkemece, Davanın KISMEN KABULÜNE, Taraflar arasında düzenlenen 01/09/2013 tarihli sözleşmenin iptaline, Bu sözleşme gereğince ödenen 2800,00-TL davalıdan tahsiline, Yine taraflar arasında düzenlenen 10 adet 150,00 şer TL , 12 adet 250,00 şer TL, 12 adet 350,00 şer TL ve 5 adet 2100,00-er TL bedelli toplam 19200,00-TL lik borçlusu davacı … olan senetlerden dolayı davacının borçlu olmadığının tespiti ile bu senetlerin İPTALİNE, karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Devremülk İptal Avukatı

1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-)Davacı, 01.09.2013 tarihli devremülk satış sözleşmesinin iptali, imzaladığı senetlerin iptali ve ödediği bedelin iadesi istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, taraflar arasındaki sözleşmenin geçerli olduğu, cayma hakkının taşınmazın teslimiyle başlayacağı, dosya içeriğine göre taşınmazın henüz davacıya teslim edilmediği, sözleşmenin bu aşamada askıda olduğu, davacının  cayma hakkını taşınmazın teslimine kadar dilediği zaman kullanabileceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Oysa ki taraflar arasında imzalanan sözleşmenin devremülk satış sözleşmesi olarak düzenlendiği, sözleşmenin B bendinde “SATILAN DEVRE” başlığında taşınmazın niteliği belirtilmiş olup, taraflar arasında devremülk satış sözleşmesi yapıldığı ve söz konusu sözleşmenin resmi şekil şartına tabi olduğu ve taraflar arasında imzalanan sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığından geçersiz sözleşmeye dayalı olarak tarafların verdiklerini iade edecekleri gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken az yukarda belirtilen hatalı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Devremülk İptali 2023

Ne var ki, yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması usulün 438/son maddesi gereğidir.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan sebeplerle yerel mahkemenin kararının gerekçesi yönünden düzeltilerek ONANMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Devremülk İptali, En İyi Devremülk İptal Avukatı, Devremülk Cayma Hakkı, Acil Devremülk Avukatı, En Hızlı DEvremülk Cayma, Devremülk Tahsili, Devremülk İptal Etmek İstiyorum, Devremülk Tavsiye Avukatı, En İyi Devremülk Avukatları, Cayma Avukatı, En İyi Cayma Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir