CİNSEL TACİZ, BERAAT KARARI, HAGB İTİRAZ,

Güncel İçtihatlar , , , , , , , , , , , , , , ,

Cinsel taciz ile ilgili davalarda suçlar ilgili suçun unsurlarını doğru değerlendirmek gerekmektedir. Bu konularda Sakarya Ceza Avukatından destek alabilirsiniz.

T.C.
KIRIKKALE
1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR
DEĞİŞİK İŞ NO : 2023/71 D.İş
BAŞKAN :
ÜYE :
ÜYE :
KATİP :

Kırıkkale 1.Asliye Ceza Mahkemesi’nin 17.11.2022 tarih ve 2022/17 esas, 2022/735 karar sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılması şeklindeki kararına itiraz edilmesi üzerine, dosya mahkememize gönderilmekle incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Sanık Tanju müdafi Av. Fatih YEŞİLYURT’un 18.11.2022 ve 30.12.2022 tarihli dilekçesinde özetle; Kırıkkale 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/17 esas sayılı dosyasında müvekkili Tanju TCK.nun 105/1-2.cümle ve TCK.nun 105/2-d, maddesi ile yine TCK.nun 226/1-a maddesi uyarınca ayrı ayrı mahkumiyetine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini ve işbu karara itiraz ettiklerini, olayın internetten gerçekleştiğini, müvekkili ile katılanın yüz yüze görüşmediklerini, katılanın yaşını da söylemediğini, katılanın duruşmada da bu durumu ikrar ettiğini, yine müvekkilinin katılan ile görüntülü şekilde görüşmediğini, mahkemece yorum yapılarak iddianın ve savunmanın aksine somut bilgi ve belge olmaksızın karar vermiş olmasının hukuka aykırı olduğunu, söz konusu sosyal medya sitesinin kullanılması için 18 yaşından büyük olunması gerektiğini, tanık beyanından da anlaşılacağı üzere, katılanın hem ismini hem de yaşını sosyal medya sitesine yanlış yazarak bu hesabı kullandığı, ayrıca bu hesapta cinsel içerikli fotoğraf olması nedeniyle sanık tarafından yetişkin olduğunun düşünüldüğünü, müvekkili sanık ile katılanın kısa bir süre mesajlaştıklarını, bu süreçte birbirlerine karşılıklı olarak cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiklerini, müvekkilinin katılanın yaşını bilmediğinden ötürü somut olayda kasttan söz edilemeyeceğini, TCK.nun 30.maddesinde düzenlenen hata hükümlerinin somut olayda uygulanması gerektiğini, müstehcenlik suçu yönünden ise müvekkilinin katılanın çocuk olduğunu bilmesinin mümkün olmadığını, olayın tamamen sanal ortamda gerçekleştiğini, müvekkili ile katılanın yüz yüze görüşmediklerini, yine TCK.nun 30.maddesi hükümlerinin uygulanması gerektiğini bu nedenlerle de atılı suçlardan müvekkili hakkında beraat hükmü verilmesi gerektiğini belirterek kararın Mahkememizden kaldırılmasını talep etmiştir.
Kırıkkale 1.Asliye Ceza Mahkemesi’nin 17.11.2022 tarih ve 2022/17 esas, 2022/735 karar sayılı ilamı ile; Sanık Tanju katılan yönelik “Cinsel Taciz” suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 105/1-2.cümle, 105/2-d, 62/1, 53 maddeleri uyarınca 7 Ay 15 Gün Hapis Cezası ile, sanığın katılana yönelik “Müstehcenlik” suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 226/1-a, 62/1, 52/2 maddeleir gereğince 5 Ay Hapis ve 80,00-TL Adli Para Cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verildiği, mahkemece yapılan değerlendirme neticesinde; 5271 sayılı CMK.nun 231. maddesinde belirtilen koşulların gerçekleştiğinden bahisle Sanık hakkında ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, işbu karara sanık müdafince süresinde itirazda bulunulduğu görülmüştür.
Cumhuriyet Savcısı; itirazın reddine karar verilmesi yönünde mütalaada bulunmuştur.
Mahkememizdeki değerlendirme;
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi ile ilgili yasal düzenleme;
5271 sayılı CMK.nun 231/5 maddesinde “Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir” hükmüne yer verilmiştir.
CMK.nun 231/6.maddesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;
a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,
b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,
c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekir.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile ilgili bir kısım Yargıtay içtihatları:
a)-Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 22/01/2013 Tarih 2012/10-534 esas 2013/15 karar sayılı içtihadında; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını itirazen inceleyen mahkemece hükümdeki suç vasfının ve suçun sübut bulup bulmadığının değerlendirilmesi gerektiği, itirazın kabulü durumunda, itirazı inceleyen mahkemece yeni bir karar verilmeksizin dosyanın kararı veren mahkemeye gönderileceği belirtilmiştir.
b)-Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 03/02/2009 Tarih 2008/11-250 esas 2009/13 karar sayılı içtihadında;hükmün açıklanmasının geri bırakılması değerlendirilmesi yapılırken mağdur zararının somut maddi zarar olduğu, soyut zararın bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmiştir.
c)-Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 04/11/2009 tarih ve 2009/16007 esas 2009/11032 karar sayılı içtihadında;hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına sadece sanık tarafından itiraz edilmiş olunsa dahi itirazı inceleyen mahkemece koşullarının oluşması durumunda hükmün sanık lehine veya aleyhine kaldırılabileceği belirtilmiştir.
d)-Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 04/11/2019 tarihli ve 2019/8842 esas, 2019/15301 karar sayılı ilamında; “.. itirazı inceleyen merciin hem usul hem esas yönünden inceleme yaparak, her türlü hukuka aykırılıkları denetleyebileceği..” belirtilmiştir.
e)-Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 17/02/2020 tarihli ve 2020/609 esas, 2020/2095 karar sayılı ilâmında ; “hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz vaki olduğunda merciince, 5271 sayılı CMK’nın 267-271. maddeleri uyarınca hem maddi olay hem de hukuki yönden inceleme yapılabileceği, bu kararlara göre itiraz merciince şekli inceleme yapılabileceğine dair teraddüt bulunmamakla birlikte, esasa müessir incelemenin çerçevesi için ise…… hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz halinde merciin öncelikle sanıklara yüklenen eylemin kanunda suç olarak tanımlanıp tanımlanmadığı hususunda inceleme yapması gerektiği,” belirtilmiştir.
f)-Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 19/09/2019 tarihli ve 2019/4434 esas, 2019/6462 karar sayılı ilâmında ; “….Bunun dışında, merciin, dosyada bulunan mevcut deliller ışığında suçun sübutu ya da ceza miktarı itibarıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılması sınırları içerisinde kalan eylemin vasıflandırması ve kararda yer alan cezai yaptırım içermeyen tali diğer hükümlerle ile ilgili bir değerlendirme yapması mümkün değildir. Zira, bu tür aykırılıklar hükmün açıklanması durumunda olağan yada olağanüstü yasa yollarının konusunu oluşturacaktır….” belirtilmiştir.
g)-Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 02/12/2019 tarihli ve 2019/2227 esas, 2019/5951 karar sayılı ilâmında ; ” ..İtiraz incelemesi; kararı hem maddi hem de hukuki yönden ele alınması ile bunun hukuka uygunluğunun denetlenmesi de gerektirir. Bir başka ifade ile itiraz yasa yolunda bir karara temel teşkil eden deliller ve maddi olgular ile bunu doğuran hukuki durum birlikte değerlendirilir. Bu bağlamda itiraz olağan bir kanun yoludur ve kararın hem maddi hem de hukuki yönden tek tek incelenmesi gerekir.” belirtilmiştir.
Bu açıklamalar ışığında itiraz edilen karar ve dosya mahkememizce esas ve usul yönünden incelenmiş olup, yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;
Her ne kadar Sanık Tanju hakkında Kırıkkale 1.Asliye Ceza Mahkemesi’nce yukarıda özetlendiği şekilde hüküm kurulmuş ise de, sanığın aşamalarda mağdurenin yaşının küçük olduğunu bilmediği ve yaşını söylemediği yönündeki savunmaları, mağdurenin de sanığa yaşını söylemediğine ilişkin beyanları ile tüm dosya içeriği nazara alındığında, olayda 5237 sayılı TCK’nın 30. maddesinde düzenlenen hata hükümlerinin uygulanma koşullarının bulunduğu anlaşıldığından sanık hakkında kast yokluğundan beraat kararı vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması nedeniyle itirazın kabulüne ve kararın kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.
H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-)-Kırıkkale 1.Asliye Ceza Mahkemesi’nin 17.11.2022 tarih ve 2022/17 esas, 2022/735 karar sayılı Sanık Tanju hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması şeklindeki kararına yönelik Sanık müdafi Av. Fatih YEŞİLYURT’un itirazının KABULÜNE,
2-)Kırıkkale 1.Asliye Ceza Mahkemesi’nin 17.11.2022 tarih ve 2022/17 esas, 2022/735 karar sayılı Sanık Tanju hakkındaki kararın usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmakla KALDIRILMASINA,
3-)Kararın bir suretinin Kırıkkale 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından itiraz eden tarafa TEBLİĞ EDİLMESİNE,
4-)Dosyanın ve kararın gereğinin taktir ve ifası için Kırıkkale 1.Asliye Ceza Mahkemesi’ne GÖNDERİLMESİNE,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Cumhuriyet Savcısının yazılı mütalaasına aykırı olarak, KESİN olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 13.01.2023

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir