Kısa Dönem İkamet İzni – İptal Kararı

Güncel İçtihatlar , , , , , , , , , , , , ,

SAKARYA 1. İdare Mahkemesi 2022/1275 E. 2023/708 K.

DAVACI :
VEKİLLERİ : AV. FATİH YEŞİLYURT

DAVALI : SAKARYA VALİLİĞİ -SAKARYA
UETS[35756-86578-59710]
VEKİLİ : AV. NEVİN GÖKDELİ
Ayazma Mahallesi Gemici Sokak No 6 Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü İzmit /KOCAELİ

DAVANIN ÖZETİ : Amerika Birleşik Devletleri uyruklu davacı tarafından, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca “kısa dönem ikamet izni uzatma başvurusunun reddine” dair Sakarya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün 23/09/2022 tarih ve 11662725.101.14.3 sayılı işleminin; 2021 yılında yasal yollardan ülkeye giriş yaptığını ve aynı yıl bir taşınmaz satın aldığını, kızı ve damadının da bu taşınmazda hissedar olduğunu, geçen yıl ikamet izni için başvurduğunu ve 1 yıl süre ile izin aldığını, izin süre bitmek üzere iken bu kez iznini uzatmak için başvurduğu ancak başvurunun ret edildiği, daha önce ikamet izni aldığından idarenin uygulama değişikliğinin kendisine uygulanmaması gerektiği, taşınmazı kendi mali gücü ile aldığını, kızı ve damadının bir katkı sağlamadığını, diğer hissedarların ikamet başvurusu yapmadığını, diğer hissedarların uluslararası koruma statüsünde olduğunu, işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ : Davacının 20/09/2022 tarihinde e-ikamet sistemi üzerinden 20/09/2022-20/09/2021 tarihleri arasında geçerli taşınmazı bulunanlar kısa dönem ikamet izni uzatma talebinde bulunduğu ve bunun üzerine davacıya randevu günü verildiği, randevu günü İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gelen yabancının başvuru belgeleri incelendiğinde ise sunmuş olduğu tapunun hisseli ortak olduğu diğer ortakların yabancı kimlik numaralı AMIRBEHZAD ve yabancı kimlik numaralı PARDIS isimli yabancılar olduğu, ortakların aile üyelerinden olmadığı, arkadaşı olduğunu beyan ettiği kişi olduğu, yönetmelikte belirtilen şartları taşımadığı, işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Sakarya 1. İdare Mahkemesince, duruşma için önceden belirlenen 17/05/2023 tarihindeki duruşmaya davacı vekili (yetki belgesiyle yetkilendirilen) Av. Fatih YEŞİLYURT’un geldiği ve davalı idare vekilinin gelmediği görülerek yapılan duruşmada davacı vekiline usulüne uygun söz verilip açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilip dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun “Kısa dönem ikamet izni” başlıklı 31.maddesinde; “(1) Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir:
a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler
b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
e) Turizm amaçlı kalacaklar …” hükmü, “Kısa dönem ikamet izninin şartları” başlıklı 32.maddesinde; “(1) Kısa dönem ikamet izinlerinin verilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) 31 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan gerekçelerden biri veya birkaçını ileri sürerek talepte bulunmak ve bu talebiyle ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmek
b) 7 nci madde kapsamına girmemek
c) Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak
ç) İstenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak
d) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek” hükmü, “Kısa dönem ikamet izninin reddi, iptali veya uzatılmaması” başlıklı 33.maddesinde; “(1) Aşağıdaki hâllerde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz:
a) 32 nci maddede aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması …” hükmü yer almaktadır.
Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “Kısa Dönem İkamet İzni” başlıklı 28.maddesinin 3.fıkrasında; “Taşınmazı bulunan yabancı tarafından yapılan ikamet izni başvurularında; taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekir. Ayrıca aile üyelerinin konut üzerinde paylı veya elbirliğiyle mülkiyet hakkına sahip olmaları durumlarında, aile üyeleri de bu bent kapsamında ikamet iznine başvurabilir. Konut üzerinde paylı veya elbirliğiyle mülkiyet hakkına sahip olmayan aile üyeleri için taşınmaz sadece maddi imkânın tespitine dayanak oluşturabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan davacının 22/10/2021-21/10/2022 tarihleri arasında kısa dönem ikamet izni bulunduğu, 20/09/2022 tarihinde Türkiye’de taşınmaz malı bulunması nedeniyle kısa dönem ikamet iznini uzatmak için Sakarya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvuru yaptığı, başvurunun, Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28.maddesinin 3.fıkrası uyarınca taşınmazın aile üyeleri ile birlikte paylı veya elbirliği ile mülkiyet hakkına sahip olmadığından bahisle Sakarya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün 23/09/2022 tarih ve 11662725.101.14.3 sayılı işlemi ile ret edildiği, bu işlemin iptali istemi ile bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konusu olayda, davacının Sakarya İli Adapazarı İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 21 ada, 180 parsel sayılı, zemin kat 9 bağımsız numaralı taşınmazın 1/3 oranda paylı maliki olduğu, diğer maliklerin, aile üyelerinin tanımının yapıldığı Yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca eşi, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğu olmadığı görülmekte ise de, davacının kısa dönem ikamet izni için yaptığı başvurunun temelini taşınmazının bulunması olduğu ve davacının 1/3 hisseli olarak konutta malik olduğu, davacının beyanları da dikkat alındığında mevzuatta belirtilen kısa dönem ikamet izni verilmesi için gerekli şartların bulunduğunun kabulü gerektiği, davacının talebinin yasal düzenlemelerin amacına ve ruhuna uygun olduğu anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 410,90-TL yargılama giderinin ve kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen TL vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davacı adına resmi posta avansından karşılanan 9,00-TL yargılama giderinin davacının posta avansından mahsup edilerek hazineye irat kaydedilmesine, artan posta avansının daha önce talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinin ardından Mahkememizce re’sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Bursa Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere 22/05/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir