devremülk iptali

Hes Kodu Sorgulaması Yapılmamasından Ötürü İşyerinin Mühürlenmesi, Emsal Karar

Güncel İçtihatlar

SAKARYA 2. İDARE MAHKEMESİ 2020/1029 E.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI) : .. OTEL YATIRIMLARI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
VEKİLİ : AV. FATİH YEŞİLYURT

KARŞI TARAF (DAVALI) : SAPANCA KAYMAKAMLIĞI/SAKARYA

İSTEMİN ÖZETİ : Davacı şirket tarafından, Otel’de HES Kodu sorgulaması yapılmaksızın konaklamaya izin verildiği, 30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi’nin 5. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle 01.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 10 (on) gün süre ile faaliyetinin durdurulmasına dair tesis edilen 14.10.2020 tarih ve 53 karar sayılı Sapanca İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nın; kod uygulaması ile ilgili genelgenin daha yeni yayınladığı dönemde olayın gerçekleştiği, Hes sorgusu sonucunda kişinin Covid 19 temaslı bir kişi olduğunun görüldüğü ve bu aşamadan itibaren karşısındaki Covid 19 temaslı kişiye konaklayamayacağını, en yakın hastaneye gitmesi gerektiğinin beyan edildiği, kişinin işyerinde konaklamasına izin verilmediği, genelgeye riayet etmeseydi Hes kodu ile ilgili hiç sorgu yapmadan kişinin konaklamasına izin verilecek olduğu, tutanakta hangi yasal yollara başvurulacağının gösterilmediği, soyut beyanlara göre hazırlandığı ve hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

Hüküm veren Sakarya 2.İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek yürütmenin durdurulması istemi hakkında gereği görüşülüp düşünüldü.

Uyuşmazlığın çözülebilmesi için gerekli görüldüğünden;

Davalı Sapanca Kaymakamlığı’ndan;
1-)Dava dilekçesinde ileri sürülen hususlar da göz önünde bulundurularak, dava konusu işlemin hukuki ve maddi nedenlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde açıklanarak buna ilişkin tüm bilgi ve belgelerin,
2-)Dava konusu işlemin tesis edilmesine dayanak polis tutanağı, ihbar vb tüm bilgi ve belgelerin,
3-)14.10.2020 tarih ve 53 karar sayılı Sakarya Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile bu kararın alınmasına dair kararların,
Mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,

Davacı’dan ;
1-)Dava konusu otelin şirketiniz tarafından işletildiğini gösterir tüm bilgi ve belgelerin,
2-)Varsa dava konusu olayda, misafirin otelinize giriş yaptığı ve polislerin müdahale ettiğine dair güvenlik kamerası görüntülerinin,
Mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,

2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun 20. ve 27/5.maddeleri uyarınca davalı idareye ara kararı gereğinin yerine getirmesi ve savunmasını verebilmesi için (10) gün süre verilmesine, 2577 sayılı Kanun’un 27.maddesinin 2.fıkrasında “Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idarî işlemlerin yürütülmesinin, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabileceği” hüküm altına alındığından; dava konusu işlemin süreli oluşu ve mahiyeti itibariyle uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte bulunması ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte olması nedeniyle, ara karar cevabı geldikten veya verilen süre geçtikten sonra yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden bir karar verilmek üzere savunma ve ara karar cevabı gelinceye kadar ya da verilen süre geçinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, ara kararı gereklerini yerine getirmenin mecburî olduğu, ara kararı ile istenilen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak gönderilmemesi halinde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verileceği hususunun davalı Sapanca Kaymakamlığı’na tebliğine, 19/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir